اباي • 24 اقپان، 2020

قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىندە ابايعا ارنالعان ادەبي بايقاۋ ءوتتى

77 رەتكورسەتىلدى

«رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى مەن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعىنا وراي قازاق ۇلتتىق قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە «جۇرەگىمنىڭ تۇبىنە تەرەڭ بويلا...» اتتى ادەبي بايقاۋ مارەگە جەتتى. بۇل تۋرالى وقۋ ورنىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۋنيۆەرسيتەتتىڭ عىلىمي كىتاپحاناسىندا وتكەن تاعىلىمدى شارانىڭ ماڭىزى نەدە؟ ونىڭ وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن بەرەتىن قانداي تاربيەلىك ءمانى بار؟ بايقاۋ ۇلتىمىزدىڭ ۇلى اقىنىنىڭ ۇلاعاتىن ۇلىقتاۋعا قانشالىقتى ۇيىتقى بولدى؟

بۇل ساۋالدارعا جاۋاپتى كەش بارىسىندا ۇيىمداستىرىلعان سايىس پەن ابايتانۋشى عالىمداردىڭ اسەرلى اڭگىمەلەرى جانە جاستار قويعان تانىمدىق كونتسەرت ناقتى جاۋاپ بەردى.

اتاپ ايتقاندا، شارا اياسىندا قىزدار ۋنيۆەرسيتەتى مەن ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتتەرى ادامزاتتىڭ اقىلمانىنا اينالعان كەمەڭگەردىڭ ومىرشەڭ ولەڭدەرى مەن قارا سوزدەرىن جاتقا وقۋدان ءوزارا ۇزدىكتى انىقتاپ، اسەرلى اندەرىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىندادى.

ادەبيەت سۇيەر جاستاردىڭ ونەرىن بەلگىلى ابايتانۋشى عالىمدار مەن ادەبيەت سالاسىنىڭ مايتالماندارىنان قۇرالعان قازىلار القاسى باعالادى. ولاردىڭ قاتارىندا اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «حاكىم اباي» عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى جابال شويىنبەت، عىلىمي كىتاپحانا ديرەكتورى باقىتجامال باعاشاروۆا جانە وزگە دە ازاماتتار بار.

– اباي – قوعامعا شامشىراق. دالا دانىشپانىنىڭ شىعارمالارى وسىدان عاسىر بۇرىن جازىلسا دا ونىڭ ءمانى مەن ماڭىزى، تاعىلىمى مەن ءتالىمى ءالى كۇنگە دەيىن وتە وزەكتى. مىنە، سونىسىمەن دە ول قۇندى، باعا جەتپەس قازىنا. 21 اقپان كۇنى قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىندە وتكەن ادەبي بايقاۋدا قۇنانباي ۇلىنىڭ اسىل مۇرالارى كەڭىنەن ناسيحاتتالىپ، جاس اقىندار اراسىندا جىر سايىسى دا ۇيىمداستىرىلدى. سونىمەن قاتار شارا بارىسىندا ۇلتتىق ويىنىمىزدىڭ ءبىرى – توعىزقۇمالاقتان تا جارىس ءوتتى، – دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.

دالا دانىشپانىنىڭ مەرەيتويىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان سايىستا «جۇزدەن – جۇيرىك، مىڭنان – تۇلپار» شىققاندار ماراپاتتالدى.

 

الماتى

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرشىن كەتكەن ساڭلاق

سپورت • بۇگىن، 17:35

ۇقساس جاڭالىقتار