باسىلىم باسشىلارى • 18 اقپان، 2020

باسىلىم باسشىلارى - بالعابەك قىدىربەك ۇلى (1929-1995)

51 رەتكورسەتىلدى

بالعابەك قىدىربەك ۇلى الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىنداعى تاران اۋىلىندا تۋعان. ول ۇلى وتان سوعىسىنىڭ قيىن-قىستاۋ شاعىندا قارشادايىنان ەڭبەككە ارالاستى. 1945 جىلى قازاق مەملەكەتتiك ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتiنە وقۋعا ءتۇستi. وسى فاكۋلتەتتiڭ سوڭعى كۋرسىندا وقىپ جۇرگەندە «سوتسياليستiك قازاقستان» گازەتiنە قىزمەتكە شاقىرىلدى.

سودان 37 جىل بويى وسى رەداكتسيادا ۇزدiكسiز قىزمەت ەتتi. بۇل جىلدارى ول قاتارداعى ادەبي قىزمەتكەردەن باستاپ رەداكتسيانىڭ ءبولiم مەڭگەرۋشiسi، رەداكتوردىڭ ورىنباسارى، بiرiنشi ورىنباسارى، ال 1983-1987 جىلدارى وسى گازەتتiڭ باس رەداكتورى بولىپ iستەدi. بiلiكتi باسشى، بiلگiر ۇيىمداستىرۋشى رەتiندە باسىلىم بەدەلiنiڭ ارتۋىنا لايىقتى ۇلەس قوستى.

ب. قىدىربەك ۇلى رەسپۋبليكانىڭ قوعامدىق ومiرiنە بەلسەنە ارالاستى. ول كەزiندە قازاقستان كومپارتياسى ورتالىق كوميتەتiنiڭ مۇشەسi، رەسپۋبليكا جوعارعى كەڭەسiنiڭ بiرنەشە دۇركiن دەپۋتاتى بولىپ سايلاندى، قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنا باسشىلىق ەتتi.

باسپاسوزدە تىنىمسىز ەڭبەك ەتە ءجۇرiپ، جازۋشىلىقپەن دە اينالىسا بiلدi. ونىڭ بiرنەشە كiتابى جارىق كوردi. اسiرەسە، جازۋشىنىڭ ەپوپەيالىق دەڭگەيگە جەتكiزۋدi كوزدەپ، كەڭ قۇلاشپەن، شالقار شابىتپەن جازىلعان «الاتاۋ» رومانىنىڭ العاشقى ەكi كiتابى وقىرمان قاۋىمنىڭ ايرىقشا ىقىلاسىنا بولەندi.

ب. قىدىربەك ۇلى ەلiمiزگە سiڭiرگەن ەڭبەگi ءۇشiن ەڭبەك قىزىل تۋ، حالىقتار دوستىعى وردەندەرiمەن، بiرنەشە مەدالمەن ناگرادتالعان. وعان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سiڭiرگەن مادەنيەت قىزمەتكەرi» دەگەن قۇرمەتتi اتاق بەرiلگەن.

قازiر جازۋشى-جۋرناليستiڭ تۋعان اۋىلى تاران – بالعابەك قىدىربەك ۇلىنىڭ اتىندا. ونداعى مەكتەپكە دە قالامگەردiڭ اتى بەرiلگەن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

iPhone 12 Pro رەندەرى شىقتى

تەحنولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار