ۆيدەو • 10 قاڭتار، 2020

دومبىرا تارتىپ ۇيرەنۋ ساباقتارى - 3 (ۆيدەو)

484 رەت كورسەتىلدى

«كۇيشىلەر وداعىنىڭ» مۇشەسى، قازاقستان اۆتورلار قوعامىنىڭ مۇشەسى، كۇيلەرى شالقار راديوسىنىڭ التىن قورىنا ەنگەن دارىندى اۆتور، قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءارى پروفەسسور ج.ءجۇزبايدىڭ شاكىرتى تىلەۋلى ەڭگلىك جۇرگىزەتىن دومبىرا تارتىپ ۇيرەنۋ ساباقتارىن جالعاستىرامىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار