ايماقتار • 09 شىلدە، 2019

كۇرشىم تۇرعىندارى ەندى ءسۇتتى سىرتتان تاسىمايدى

450 رەت كورسەتىلدى

شەكارا شەبىندە، وبلىس ورتالىعىنان جىراقتا جاتقان كۇرشىم اۋدانىنىڭ ەڭ وزەكتى ماسەلەسى – حالىق سانىنىڭ ازدىعى. بۇدان 20 جىل بۇرىن كۇرشىم مەن مارقاكول اۋداندارى بىرىكتىرىلگەندە مۇنداعى حالىق 50 مىڭنان اسىپ جىعىلسا، بۇگىندە 20 مىڭنان ازەر اسادى. ءا€رينە حالىق سانىن ازايتپاۋدىڭ ءبىر جولى – جۇرتتى جۇمىسپەن قامتۋ.

اۋىلدا اشىلعان ءسۇت زاۋىتى

جاقىندا كۇرشىم اۋدانىنىڭ قاراتوعاي اۋىلىندا شاعىن ءسۇت زاۋىتى اشىلدى. زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى العاباس پەن سارى­ولەڭ اۋىلدارىندا ءسۇت قابىلداۋ بەكەتتەرىنىڭ اشىلۋىنا سەبەپ بولىپتى. 

– باسقا اۋىل تۇرعىندارىنان ءسۇت قابىل­دايتىن ارنايى كولىك­تەرىمىز بار. 40 توننالىق توڭازىتقىش جۇ­مىس ىستەپ تۇر. ەندى تۇرعىندار وزدەرىندە بار ءسۇتتى 80-100 تەڭگەدەن وتكىزىپ، قوسىمشا تا­بىس تابادى. قازىر ءار سيىردان كۇنىنە 15 ليتر ءسۇت الامىز، ساۋىلعان ءسۇت زاۋىتتا ءوڭ­دە­لەدى، – دەيدى اۋىلدا زاۋىت اشىپ، جەرلەس­تەرىن جۇمىسپەن قامتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان «ارىن» شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى باقىتجان بايمۇحامبەتوۆ.

ازىرگە ءسۇت، ايران، ىرىمشىك، قۇرت، كىلەگەي سياقتى 8 ءتۇرلى تاۋار شىعارىپ، تاۋلىگىنە 2 توننا ءسۇت ءوندىرۋدى الدارىنا ماقسات قىلىپ قوي­­عان شارۋا قوجالىعىنىڭ ونىمدەرى جا­قىن ارا­دا اۋدانداعى بالاباقشا، مەكتەپ، اسكە­ري ءبو­لىم، اۋرۋحانا سياقتى الەۋمەتتىك نىسان­دار­عا، بارلىق دۇكەن سورەلەرىنە تۇسە باستايدى. ەندى كۇرشىم تۇرعىندارى وسكەمەننەن كەلە­تىن باعا­سى 400-500 تەڭگە شاماسىنداعى ءسۇت ءونىم­دەرىن ەمەس، وزدەرىندە شىعاتىن باعاسى 220-250 تەڭگەلىك ءسۇت ونىمدەرىن ساتىپ الاتىن بولادى. 

– ءبىزدىڭ ونىمدەرىمىز تابي­عي، ەشقانداي قوسپاسىز، مايلىلىعى – 2،5، 3،2 %. ازىرگە ساتىلىمعا شىققان جوق، قۇجاتتار دا­يىندالىپ جاتىر، – دەيدى ب.بايمۇحامبەتوۆ.

شارۋا قوجالىعى 2 جىل بۇرىن شۇجىق، بۇقتىرىلعان ەت شىعاراتىن تسەح اشىپتى. مۇندا كۇنىنە 250 كەلى شۇجىق پەن 4800 دانا كونسەرۆى جاسالادى ەكەن. – ەشقانداي قوسپاسىز، تازا ەتتەن جاسايمىز. شۇجىعىمىز حالال. دۇكەندەردە ساۋدالاناتىن تاۋارلارعا قاراعاندا الدەقايدا ارزان. ءبىر كەلىسى 1200 تەڭگە اينالاسىندا. مەملەكەتتىڭ قولداۋىمەن كاسىپورىندى تولىق جاڭعىرتۋعا مۇمكىندىك الدىق. زاماناۋي جاڭا قۇرىلعىلارمەن تولىق­تىرىپ، قولدا بار جابدىقتاردى جەتىل­دىردىك، – دەيدى اتالعان تسەح جەتەكشىسى ەراسىل بايمۇحامبەتوۆ.

جۋىردا سارىولەڭ اۋىلىنداعى «ءتىر­شىلىك» شارۋا قوجالىعىنىڭ يەسى باقىتجان مياسەلەۆ 50 ورىندىق تاۋارلى-ءسۇت فەرماسىن اشىپتى. بىلتىر «سىباعا» باعدارلاماسى ارقىلى 25 ميليون تەڭگە نەسيە الىپ، وعان ءوز قاراجاتىن قوسىپ، رەسەيدەن اسىل تۇقىمدى 42 سيممەنتال سيىرىن ساتىپ اكەلگەن ازامات الداعى ۋاقىتتا ءسۇت وڭدەۋ زاۋىتىن اشقىسى كەلەتىنىن ايتادى.

ەكى مال بورداقىلاۋ كەشەنى سالىندى

اۋدان اكىمى دۋلات قاجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، كۇرشىم-مارقا وڭىرىندە سوڭعى 30 جىلدا ءسۇت ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ ءىسى كەنجەلەپ قالعان كو­رىنەدى. بۇل جۇمىس قازىر اۋداندا جول­عا قو­يىلىپ، 100 جانە 50 باسقا ارنالعان 3 ءسۇت تاۋارلى فەرماسى جۇمىسىن باستاپ، ەكى ءسۇت قا­بىلداۋ پۋنكتى اشىلىپتى. 

– شيكىزات قارا­توعاي اۋىلىنداعى ءسۇت ءوڭ­دەۋ زاۋىتىندا وڭدەلەدى. سونداي-اق اۋدانى­مىزدا 1000 باسقا ارنالعان اسىل تۇقىمدى مال بور­دا­قىلايتىن 2 كەشەن سالىندى. كەشەن تولى­عىمەن اۆتوماتتاندىرىلعان. مالدىڭ جەم-ءشوبىن بەرۋدى قوسا العاندا، ونى سويۋ دا اۆتوماتتى تۇردە جۇرگىزىلمەك. وعان كۇرشىم، قاراتوعاي، اباي اۋىلدارىنىڭ 26 قوجالىق مال باسىن بىرىكتىرەدى. وسى جانە وزگە دە اۋقىمدى شارالار ارقىلى قوسىمشا جۇمىس ورىندارى اشىلۋدا. اۋدانىمىزدى گۇلدەندىرۋ ماقساتىندا ىسكەر ازاماتتارمەن تىزە قوسىپ جۇمىستى ودان ءارى جالعاستىراتىن بولامىز. اۋدان تۇرعىندارىن وزىمىزدە وندىرىلەتىن تابيعي تازا ونىمدەردى تۇتىنۋعا شاقىرامىن. جاقىندا ءوز ءونىمىمىزدى دۇكەن سورەسىنەن كورە الاسىزدار. باعاسى دا سىرتتان كەلەتىن تاۋارلاردان الدەقايدا ارزان، – دەيدى اۋدان اكىمى.


سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار