سايلاۋ • 19 ناۋرىز، 2023

تۇيەمەن كەلىپ، داۋىس بەردى

326 رەت كورسەتىلدى

تالدىقورعاندىق تۇيەشى ۇلان بايزاقوۆ ءوزى باپتايتىن ويسىلقارا تۇقىمىن ءمىنىپ كەلىپ، ءنومىرى 419 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە ءوز تاڭداۋىن جاسادى. ونىڭ بۇل ەرلىگىنە، حالىق ءدان ريزا بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى قارساڭىندا ورىن العان ساياسي دودا جەتىسۋلىقتار ءۇشىن مەرەكەنىڭ باسىنداي كورىنەدى. قىزىقتى ءھام قاۋىرت كۇننىڭ ءاربىر ءساتى اسەرلى. تۇيەشىمەن قاتار، ءبىر توپ ازامات ءان شىرقاپ، داۋىس بەرۋگە كەلگەن تۇرعىنداردىڭ كوڭىل-كۇيىن كوتەرۋدە.

35 جاستاعى ۇلان 15 جىلدان بەرى تۇيە اسىراپ كەلەدى. بۇل ونىڭ بابادان دارىعان ءحوببيى. ونىڭ ايتۋىنشا تۇيەنى اسىراۋ وڭاي ءىس ەمەس، ال وسىنداي بيىك وركەشتى ءتورت ت ۇلىك مالدىڭ يەسى بولۋ ءبىر عانيبەت.

اپتانىڭ دەمالىس كۇندەرى ورتالىق ساياباقتارعا شىعىپ، تۇيەمەن بالالاردى سەرۋەندەتەدى. كىشكەنتاي بۇلدىرشىندەرگە قۋانىش سىيلاۋعا قۇمار. تۇيەنى جالعا بەرۋ سەبەبى ونىڭ جەم ءشوبى ءارى ءدارى-دارمەگى تىم قىمبات تۇرادى. سوندىقتان وسىنداي شاعىن كاسىپپەن اينالىسادى.

جەتىسۋدا سايلاۋ ناۋقانى قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. وبلىس بويىنشا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ سانى 458. ولاردىڭ بارلىعىندا داۋىس بەرۋگە ارنالعان جاشىكتەر بار، داۋىس بەرۋگە ارنالعان كابينالاردىڭ قاجەتتى سانىمەن، جيھازبەن، ۇيىمداستىرۋ تەحنيكاسىمەن، كەڭسە كەرەك-جاراقتارىمەن جابدىقتالعان. 418 ۋچاسكەدە مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان بۇرىشتار جابدىقتالعان. ناشار كورەتىن سايلاۋشىلارعا ارنالعان اۋديوماتەريالدار مەن ترافارەتتەر دايىندالدى.

م

ۇقساس جاڭالىقتار