قازاقستان • 01 اقپان، 2023

«قمگ ينجينيرينگ» ۇجىمىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى

79 رەت كورسەتىلدى

«قازمۇنايگاز» ۇك اق باسقارما توراعاسى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ «قمگ ينجينيرينگ» ۇجىمىنا جاڭا باسشىنى تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«قمگ ينجينيرينگ» جشس باس ديرەكتورى بولىپ مالىك سالىمگەرەەۆ تاعايىندالدى.

م.سالىمگەرەەۆ بۇدان بۇرىن «قمگ ينجينيرينگ» جشس-دە ساراپشى، باس ديرەكتوردىڭ ءوندىرىس جونىندەگى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ، مۇناي مەن گازدىڭ جاڭا كەن ورىندارىن يگەرۋ، مۇناي بەرۋدى ۇلعايتۋ، وندىرۋگە قيىن قورلاردى تارتۋ سالاسىنداعى قمگ-ءنىڭ ستراتەگيالىق مىندەتتەرىن ىسكە اسىرۋعا جەتەكشىلىك ەتتى.

ءار جىلدارى «قازمۇنايگاز» ۇك اق مۇناي-گاز ءوندىرۋ جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى، «قازمۇنايگاز» بارلاۋ ءوندىرۋ» اق باس ديرەكتورىنىڭ ەڭبەكتى، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە پەرسپەكتيۆالىق دامۋ جونىندەگى ورىنباسارى، ەڭبەكتى، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە بۇرعىلاۋ جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى، «سامۇرىق-قازىنا» اق اكتيۆتەردى باسقارۋ جونىندەگى باس ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

ۇقساس جاڭالىقتار