الەم • 30 قاڭتار، 2023

جاڭا زەلەنديادا سۋ تاسقىنىنان 4 ادام قايتىس بولدى

105 رەت كورسەتىلدى

جاڭا زەلانديانىڭ وكلەند قالاسىندا تولاسسىز جاۋىن-شاشىننىڭ اسەرىنەن سۋ تاسقىنى بولدى. سالدارىنان كەيبىر عيماراتتار قيراپ، ادامدار قايتىس بولعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

وكلەند قالاسىندا 15 ساعاتتىڭ ىشىندە ماۋسىمدىق جاۋىن-شاشىننىڭ 75 پايىزى تۇسكەن. قالا تابيعاتتىڭ توسىن مىنەزىنە دايىن بولماسا دا، جەرگىلىكتى تج قىزمەتى دەر كەزىندە سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالار قابىلداپ، ەۆاكۋاتسيا جۇرگىزگەن. دەسە دە 4 ادام قايتىس بولىپ، ءبىرشاما ادام زارداپ شەككەن.

سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، مۇنداي تولاسسىز جاڭبىر ءالى دە توقتامايدى. جاڭا زەلەنديانىڭ باسقا دا قالالارىندا جاڭبىرلى كۇندەر بولادى.

 

ايتولعان ءجۇنىسحان،

ل.ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۇۋ ستۋدەنتى

ۇقساس جاڭالىقتار