سپورت • 07 قازان، 2022

دزيۋدودان الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق ەكى بالۋان باق سىنايدى

42 رەت كورسەتىلدى

7 قازان تاشكەنتتە ءوتىپ جاتقان دزيۋدودان الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق ەكى بالۋان سايىسقا تۇسەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

تاتامي تورىنە ەرلەردەن 66 كەلى سالماقتاعى عۇسمان قىرعىزباەۆ شىعادى. ال ايەلدەردەن 52 كەلى سالماق دارەجەسىندەگى گاۋھار يرماعامبەتوۆا سىنعا تۇسەدى.

ايتا كەتەيىك، ءدۇبىرلى دودا 6-13 قازان ارالىعىندا وتەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى

قارجى • بۇگىن، 09:55

ۇقساس جاڭالىقتار