قوعام • 01 قىركۇيەك، 2022

ءبىلىم كۇنىندەگى مەيىرىم

40 رەت كورسەتىلدى

ءۇش ايعا سوزىلعان دەمالىستان سوڭ مەكتەبى، سۇيىكتى ۇستاز­دارى ءھام سىنىپتاستارىمەن ساعىنىسىپ قاۋىشقان بالدىر­عانداردىڭ الابۇرتقان سەزىمىن ءسىرا وقۋشى بولعان كەز كەلگەن جان جاقسى تۇسىنەدى. ايتسە دە بالا كوڭىلى ءۇشىن وسى ءبىر ەرەكشە ءساتتى باقىتقا ۇلاستىرۋعا، وكىنىشكە قاراي، كەز كەلگەن وتبا­سىنىڭ ماتەريالدىق جاعدايى مۇرسات بەرە بەرمەيدى. ويتكەنى مەكتەپكە قامدانۋ – قۋانىشتى عانا ەمەس، كۇردەلى دە شىعىندى كەزەڭ. وسىنى ەسكەرگەن Astana Opera تەاترىنىڭ ۇجىمى 1 قىركۇيەك – ءبىلىم كۇنىنە ورايلاستىرىلعان قايىرىمدىلىق اكتسياسى اياسىندا ەلوردانىڭ از قامتىلعان جانە كوپبالالى وتباسىلارىنا توسىن سىي جاسادى.

– «قۋانتساڭ – بالانى قۋانت» دەيدى. بالالار جىلىندا وسكەلەڭ ۇرپاققا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرمىز. بالانى مەكتەپكە ازىرلەۋ – كەز كەلگەن وتباسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا. وكىنىشكە قاراي، كوپبالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلار ءۇشىن بۇل اۋىرتپالىق تۋدىراتىن ءىس-شارا. وسى جاع­دايدى سانالى تۇردە ۇعىنعان تەاترىمىزدىڭ ەرىكتىلەرى ساۋابى مول ءىس-شارادان قالىس قالماي، مەكتەپكە قاجەتتى كەڭسە جانە باسقا تاۋارلاردان، سونداي-اق مۇق­تاج جاندارعا ارنالعان ازىق-ت ۇلىك جيىنتىعىنان تۇراتىن ارنايى بوكستار جيناقتادى، دەگەن Astana Opera ديرەك­تو­رى­نىڭ ورىنباسارى ايجان قۇر­مانعاليەۆا مۇنداي قولداۋ­دىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكە­نىن اتاپ ءوتتى: – وقۋشىنى مەكتەپكە دايارلاۋدىڭ قانشالىقتى جاۋاپتى جۇمىس ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىز. سوندىقتان دا ومىرلىك قيىن­دىقتار كورىپ جۇرگەن ادام­دارعا شىنىمەن جانىمىز اشيدى جانە جاڭا وقۋ جىلىنا دا­يىندىقتى بارىنشا جەڭىل­دەتۋگە تىرىستىق. وسى ورايدا بارلىق ارىپتەستەرىمىزدى جاع­دايى تومەن وتباسىلارعا كومەك كورسەتۋگە شاقىرامىز.

Astana Operaنىڭ سىيلىق جيىنتىقتارىنا ەڭ قاجەتتى مەكتەپ جابدىقتارى، اتاپ ايتساق، ارقا قورجىندارى، داپتەرلەر، قالامدار، قارىنداشتار، سىز­عىش­تار، قالامساۋىتتار، بوياۋ­لار، ەرمەكساز بەن ءار بالاعا قا­جەت­تى باسقا دا زاتتار ەنگەن. تەاتر ەرىكتىلەرى ارنايى ارالاپ ءجۇرىپ باقىتتى وقۋشىلارعا سىي­­لىق­تاردى ءوز قولىمەن تابىستادى.

– ءبىزدى قايىرىمدىلىق جاساۋ شابىتتاندىرادى، سەبەبى ءبىز ادامدارعا كومەكتەسۋ مۇمكىن­دىگىنە يە بولعانىمىز ءۇشىن شىن قۋانامىز، ولاردىڭ ەموتسيالارىن كورەمىز. اسىرەسە سىيلىقتاردى قىزىعا كورىپ جاتقان بالالاردىڭ ك ۇلىمدەگەن ءجۇزىن كورۋ ءبىر باقىت، دەپ اتاپ ءوتتى ەرىكتىلەر.

قايىرىمدىلىق قىزمەتى تەات­ر ءومىرىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعانىن جانە تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرىلىپ تۇراتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. ول بەلگىلى ءبىر با­عىتپەن نەمەسە فورمامەن شەك­تەلمەيدى. Astana Opera قىز­مەت­كەرلەرىنىڭ نازارىندا تۇر­عىن­داردىڭ ءتۇرلى توپتارى قام­تىلعان. از قامتىلعان جانە كوپبالالى وتباسىلار، جال­عىز باستى انالار، مۇمكىندىگى شەك­تەۋلى جاندار، اتا-اناسىنىڭ قام­­قورلىعىنسىز قالعان بالالار بۇگىندە Astana Opera تەاترىنىڭ قام­قورلىعىنا بولەنىپ كەلەدى. ماسەلەن، جەڭىس كۇنى قارسا­ڭىندا ەرىكتىلەر ەلوردالىق اردا­گەر­لەردىڭ ۇيىندە قوناقتا بولسا، ال دۇنيەجۇزىلىك اۋتيزم ما­سە­لەسى تۋرالى اقپاراتتى تاراتۋ كۇنى Astana Opera-دا اۋتيس­تىك سپەكترى بۇزىلعان بالا­لار قا­تىس­قان قايىرىمدىلىق كون­تسەرتى ءوتتى. كورەرمەندى بى­رە­گەي ونە­رىمەن عانا ەمەس، شەك­سىز مەيىرىم-قام­قورلىعىمەن دە قۋا­نىش­­قا بولەپ جۇرگەن ۇيىم­شىل ۇجىم­نىڭ ونەگەلى ءىسى كوپكە ۇلگى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ايتىپ كەلگەن اپات

ايماقتار • كەشە

«مىڭ بالا» جەڭىمپازدارى

رۋحانيات • كەشە

اقيقاتتىڭ اي ديدارى – ءباسپاسوز

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ىنتىماقتاستىق ىقپالى

ەكونوميكا • كەشە

جاڭا فورماتتاعى ساۋدا

ەكونوميكا • كەشە

جوتەلگە جەڭىل قاراماڭىز

مەديتسينا • كەشە

بىتىمگەرشىلىك ساردارلارى

قازاقستان • كەشە

جىپ-جىلى جۇرەك بۋىنداي

ادەبيەت • كەشە

داۋىستىڭ دا ءتۇسى بار

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار