قوعام • 16 تامىز، 2022

قاڭتار وقيعاسىندا ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگى تابىلدى

36 رەت كورسەتىلدى

قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى عانا تابىلدى، قالعانى قىلمىسكەرلەردىڭ قولىندا. بۇل تۋرالى قر باس پروكۋراتۋراسى 1-قىزمەت باستىعىنىڭ ورىنباسارى ەلدوس قيلىمجانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى عيماراتتارىنا شابۋىلداۋ ناتيجەسىندە 1 259 تابەلدىك قارۋ ۇرلاندى، ونىڭ ىشىندە اۆتوماتتار، تاپانشالار مەن گراناتومەتتار بولدى. اتاپ ايتقاندا، الماتى وبلىسىندا پوليتسيا دەپارتامەنتى عيماراتىنان 53 اۆتومات، 367 تاپانشا، 1 گراناتومەت، سونداي-اق 23 مىڭنان استام پاترون ۇرلاندى. جامبىل وبلىسىندا 200 اۆتومات، 148 تاپانشا، 11 گراناتومەت، ءبىر پۋلەمەت جانە 40 مىڭعا جۋىق پاترون قولدى بولدى»، دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگ بارىسىندا.

باس پروكۋراتۋرا وكىلىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، رەزيدەنتسيادا قيراتۋلاردان كەيىن 130 دانا قارۋ مەن وق-دارىلەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 80 گراناتا، 17 تاپانشا، 11 اۆتومات، 21 گراناتومەت جانە سنايپەر مىلتىعى بار.

«بارلىق فاكتىلەر بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. قارۋ-جاراق قويمالارى تابىلىپ، ولارعا قاتىسى بار ادامدار انىقتالۋدا. قازىر 481 بىرلىك قارۋ تابىلدى. بۇل بارلىق ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى. قالعانى قىلمىسكەرلەردىڭ قولىندا»، دەدى ەلدوس قيلىمجانوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار