رۋحانيات • 03 شىلدە، 2022

دومبىرانى دارىپتەدى

27 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاننىڭ جاستارى مەن بالالارىنىڭ اراسىندا دومبىراعا قىزىقپايتىنى كەمدە-كەم. جىل سايىن مىڭداعان بالا وسى ءداس­تۇرلى حالىقتىق مۋزىكالىق اسپاپتا ويناي­دى.

زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۋزىكالىق اسپاپتا ويناۋ – قولدىڭ ۇساق موتوريكاسىن بەل­سەندىرۋگە ىقپال ەتىپ قانا قويماي، بالالار­دىڭ جان-جاقتى دامۋىنا جاعىمدى اسەر ەتەدى. وسىعان وراي ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيس­تر­لىگىنىڭ جاستار جانە وتباسى ىستەرى كوميتەتى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ وقۋشىلار سارايىمەن بىرىگىپ، اتا-انالاردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا «جان­ۇيا» الەۋمەتتىك وڭالتۋ ورتالىعىنداعى اۋىر دياگنوزى بار بالالارعا قايىرىمدىلىق كون­تسەرتىن ۇيىمداستىردى. كونتسەرتتەن كەيىن اتا-انالاردىڭ كومەگىمەن بالالار قولدارىنا دومبىرا ۇستاپ، ۇلتتىق اسپاپپەن تانىستى. بولا­شاقتا مەتسەناتتاردىڭ قولداۋىمەن مۇنداي ءىس-شارالاردى تۇراقتى تۇردە وتكىزۋ جوسپارلانۋدا.

سونىمەن قاتار اتالعان مەرەكەگە بايلانىس­تى جاستار مەن بالالاردىڭ قا­تىسۋىمەن قازاق­ستان­دا ءداستۇرلى مۋزىكالىق شى­عارمالار مەن اس­­پاپ­تىڭ ءوزىن دارىپتەيتىن جۇزدەگەن ءىس-شارا ۇيىم­داستىرىلدى. وسىلايشا، جاستار ۇيىم­دارىنىڭ، جاستار رەسۋرستىق ورتالىقتارىنىڭ قاتىسۋىمەن چەللەندجدەر ءوتتى. وندا قۇرمانعازى، تاتتىمبەت، دينا نۇرپەيىسوۆانىڭ كۇيلەرى ورىندالدى. اتاپ ايتقاندا، بۇل كۇندەرى دومبىرا تارتاتىن مىڭنان استام جاس پەن بالا جۇزدەن استام

چەلەندجگە قاتىسىپ، دومبىرانىڭ داڭقىن ارتتىردى دەسە بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

پلەي-وففتان تىس قالدى

فۋتبول • بۇگىن، 08:43

ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى

سپورت • بۇگىن، 08:40

ۇزدىك تورتتىكتىڭ قاتارىندا

تەننيس • بۇگىن، 08:39

مىڭعا جۋىق بالانى كەنە شاقتى

ايماقتار • بۇگىن، 08:34

اۋرۋحانانىڭ جاڭا كورپۋسى اشىلادى

مەديتسينا • بۇگىن، 08:30

قاڭعىباس مىسىقتان قاۋىپ كوپ

قوعام • بۇگىن، 08:25

تسيفرلاندىرۋ جۇمىسىمەن تانىستى

ايماقتار • بۇگىن، 08:15

ۇلىلار ۇندەستىگى

قازاقستان • كەشە

باعا باقىلانادى

قارجى • كەشە

مەيىرىم شۇعىلاسى

رۋحانيات • كەشە

تسيفرلى دامۋ: جاڭا بەتبۇرىس

تەحنولوگيا • كەشە

ماحاببات اۋەنى

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار