ەگەمەن قازاقستان • 24 ماۋسىم، 2022

«ەگەمەن قازاقستان» گازەتىنىڭ ءتىلشىسى AMANAT مەديا سىيلىعىن يەلەندى

74 رەت كورسەتىلدى

بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا AMANAT» پارتياسى جۋرناليستەر اراسىنداعى «AMANAT» – 2022 مەديا سىيلىعى» رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بيىلعى مەديا سىيلىق باق جانرلارى بويىنشا ەمەس، تاقىرىپتىق باعىتتار بويىنشا ۇسىنىلعان ۇزدىك جۇمىستارعا بەرىلدى.

سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا پارتيانىڭ اتقارۋشى حاتشىسى اسحات ورالوۆ بۇل مەديا سىيلىقتىڭ 10 جىلدان استام تاريحى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بيىل جاڭا فورماتتا ۇيىمداستىرىلعان بايقاۋ جانرلىق سيپاتتان تاقىرىپتىق باعىتقا اۋىسىپ، قوسىمشا احمەت بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ء«سوز زەرگەرى» جانە شەرحان مۇرتازا مەن كامال سمايلوۆ اتىنداعى «تەلەۆيزيا ۇزدىگى» ارنايى سىيلىقتارى  ەنگىزىلدى.

سونداي-اق، «ەگەمەن قازاقستان» گازەتىنىڭ تۇركىستان وبلىسىنداعى ءتىلشىسى، بەلگىلى جۋرناليست عالىمجان ەلشىباي AMANAT مەديا-سىيلىعىندا ا.بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى ء«سوز زەرگەرى» نوميناتسياسىن يەلەندى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار