ايماقتار • 19 مامىر، 2022

الماتىدا ءۇش كوشە ۇزارتىلادى

29 رەت كورسەتىلدى

الماتى اكىمى ەربولات دوساەۆ ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا قالاداعى كوشەلەر قالاي ۇزارتىلىپ جاتقانىن ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اكىمنىڭ ايتۋىنشا، ناۋرىزباي اۋدانىندا اباي داڭعىلى مەن تولە بي جانە جۇبانوۆ كوشەلەرى ۇزارادى.

«اباي داڭعىلى اۋداننىڭ اكىمشىلىك ورتالىعىنان قالا شەكاراسىنا دەيىن 600 مەترگە ۇزارتىلادى. ول ءۇشىن 73 جەر ۋچاسكەسىن ساتىپ الۋ قاجەت، 41 ۋچاسكە ساتىپ الىندى، قالعاندارى 2023 جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قۇرىلىس بارىسىندا الىنادى»، دەدى ەربولات دوساەۆ.

قازىر تولە بي كوشەسى ۇزارتىلىپ جاتىر. بيىل الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالاردى قايتا ورناتىپ، «الما سيتي» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ جانىنان جول توسەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى.

«وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇبانوۆ كوشەسىن مومىش ۇلى كوشەسىنەن قالانىڭ شەتىنە دەيىن ۇزارتۋ جوباسى اياقتالادى. وسى اتالعان جوبالاردى ورىنداۋ كولىك اعىمىن ازايتادى جانە ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ مەگاپوليستىڭ ىسكەرلىك ورتالىعىمەن كولىكتىك قاتىناسىن قامتاماسىز ەتەدى»، دەدى قالا باسشىسى.

سونىمەن قاتار بيىل ناۋرىزباي اۋدانىندا «شۇعىلا» جانە «تاستىبۇلاق» شاعىن اۋداندارىندا 14،5 كم جولدى جوندەۋ جانە «اقجار» شاعىن اۋدانىنداعى 89 كوشەگە 45 كم جول توسەۋ جۇمىستارى باستالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقجايناق استانا

ەلوردا • كەشە

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار