قوعام • 05 مامىر، 2022

الماتىدا سوعىس باتىرلارى بەينەلەنگەن 40 بيلبورد ورناتىلدى

45 رەت كورسەتىلدى

بيىل الماتىدا جەڭىس كۇنى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلادى. سوعىسقا قاتىسقاندار مەن تىل ەڭبەككەرلەرىنە جەرگىلىكتى بيلىكتەن دە، ارداگەرلەر كەڭەسىنەن دە بارىنشا كوڭىل بولىنەدى. بۇل تۋرالى قالالىق ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى احان بيجانوۆ بريفينگ بارىسىندا مالىمدەدى، دەپ جازادى Egemen.kz.

الماتىدا جەڭىس كۇنىنە وراي 40-تان استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.

«سوعىس باتىرلارى بەينەلەنگەن 40 بيلبورد ورناتىلدى. 9 مامىر تاقىرىبىندا قالانىڭ بارلىق مەديابوردتارىندا جانە مەترو ستانتسيالارىندا روليكتەر ورنالاستىرىلدى. 20 مىڭ «جەڭىس لەنتاسى» دايىندالىپ، قالا تۇرعىندارىنا تاراتىلادى»، دەدى احان بيجانوۆ.

لەنتانى ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنا، ساياباق ايماقتارىنا، 28 گۆاردياشىل-پانفيلوۆشىلار اتىنداعى ساياباققا، ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعىنا بارعان كەزدە الۋعا بولادى. 

«نەگىزگى باعدارلاما 9 مامىردا ساعات 9:30-دا باستالادى. بيىل «باتىرلارعا تاعزىم» اكتسياسى ۇيىمداستىرىلادى، ونىڭ اياسىندا قالا تۇرعىندارى م. گوركي اتىنداعى الماتى قالاسىنىڭ ورتالىق دەمالىس ساياباعىنان گوگول كوشەسىندەگى 28 گۆاردياشىل-پانفيلوۆشىلار اتىنداعى ساياباققا دەيىن سوعىستا قازا تاپقان باتىرلاردى ەسكە الۋعا گۇل شوقتارىن قويۋ ءۇشىن وتەدى»، دەدى ول ءسوزىن تولىقتىرا كەتىپ. گۇل شوقتارىن قويعان سوڭ قازاق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرت بولادى. شارا بارىسىندا سوعىس ارداگەرلەرى مەن تىل ەڭبەككەرلەرىنە مەرەكەلىك داستارحان جايىلادى.

«سونىمەن قاتار مەرەكە وتەتىن جەردە اسكەري شاتىرلار مەن زاماناۋي قازاقستاندىق اسكەري تەحنيكا، قارۋ-جاراق قويىلادى. مەرەكەلىك شارالار اۋدان اكىمدىكتەرى جانىنداعى الاڭداردا دا، ساياباقتاردا دا، ءتىپتى، تۇرعىن ۇيلەردىڭ اۋلالارىندا دا كۇنى بويى وتەدى»،  دەپ مالىمدەدى احان بيجانوۆ.

سونداي-اق جەڭىس كۇنىنە وراي 5 ملرد 400 ملن تەڭگەگە بىرجولعى الەۋمەتتىك كومەك بەرىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جەتى وڭىردە 2 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى

اۋا رايى • بۇگىن، 18:48

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 15:50

ۇقساس جاڭالىقتار