قوعام • 01 ءساۋىر، 2022

ەلوردادا سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستار جالعاسۋدا

43 رەت كورسەتىلدى

ەلوردادا سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستار قارقىندى جۇرگىزىلۋدە. قالادا سۋ تاسقىنى قاۋپى بار ۋچاسكەلەر سانى وتكەن جىلدارمەن سالىستىرعاندا 25-كە دەيىن ازايعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سونىمەن قاتار، تاسقىن سۋلاردى وتكىزۋ بويىنشا كەشەندى ءىس-شارالار جوسپارى بەكىتىلدى.

قاردى ۋاقىتىلى تازالاۋ ەرەكشە باقىلاۋعا الىندى، سونىمەن قاتار، قاردىڭ ەرۋى سالدارىنان جەكە تۇرعىن ۇيلەردى سۋ باسۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا 25 سۋ تاسقىنى قاۋپى بار ۋچاسكەلەردى قاردان تازالاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

ا

بۇگىنگى تاڭدا قالا اۋماعىنان 4،5 ملن م3 استام قار شىعارىلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا كوپ. بۇل رەتتە «قازگيدرومەت» رمك دەرەكتەرى بويىنشا اعىمداعى قىسقى كەزەڭدە تۇسكەن جاۋىن-شاشىننىڭ ناقتى كولەمى 99 مم نورما كەزىندە 157،1 مم قۇرايدى.

«سونداي-اق، نوسەر كارىزى جەلىلەرىن تازالاۋ بويىنشا جۇمىستار تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. 2022 جىلدىڭ باسىنان بەرى بارلىعى 3940 م كوللەكتور جۋىلدى، 2100-دەن استام قۇبىر بۋلاندى، 38 مىڭ مەترگە جۋىق ارىق-ناۋا جەلىسى تازارتىلدى، قاراۋ جانە جاۋىنقابىلداعىش قۇدىقتار تازارتىلدى جانە ت. ب. ەسىل، اقبۇلاق جانە سارىبۇلاق وزەندەرىنىڭ بوگەتتەرىن، كوپىرلەرى مەن ارنالارىن تەكسەرۋ، گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ ازىرلىگى، جاعالاۋدى نىعايتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە ت. ب. جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە»، دەپ مالىمدەدى ەلوردا اكىمىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان نۇركەنوۆ مالىمدەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار