تاريح • 31 ناۋرىز، 2022

ماستودونتتىڭ ءتىسى

51 رەت كورسەتىلدى

ارقالىق قالاسىنداعى دالا ولكەسى تاريحى وبلىستىق مۋزەيىندە تورعاي جەرىندە ءومىر سۇرگەن ماستودونتتىڭ ءتىسى ساقتالعان.

ماستودونتتار − نەوگەن داۋىرىندە تىرشىلىك ەتكەن سۇت­قورەكتى جانۋارلاردىڭ تۇم­سىقتىلار توبى تۇقىمدا­سىنىڭ ءبىرى. ول ەۋروپا، ازيا، سولتۇستىك امە­ريكا جانە افريكادا كەڭى­رەك تاراعان. ال ءبىزدىڭ ەلىمىزدە سولتۇستىك قازاقستان مەن الماتى وبلىسىنان قازبا قالدىقتارى كەزدەسكەن. ولاردىڭ ارعى تەك­تەرىنىڭ ءبىرى، گومفوتەريلەر تور­عاي دالاسىنداعى ۇلى جىلان­شىق وزەنى جاعاسىنان دا تابىلدى. ماستودونتتىڭ ءتىسى بۇجىر، بۇرشىك تارىزدەس، دەنەلەرىنىڭ بيىكتىگى 1،5 - 3،6 م. ازۋ ءتىسى ءپىلدىڭ ازۋ ءتىسى سەكىلدى ۇزىن. كونە تۇرلەرىندە جوعارى جانە تومەنگى قوس ازۋ ءتىسى بىردەي ۇزىن بولسا، كەيىنگىلەرىندە تەك جوعارى ازۋ تىستەرى ۇزارعان. ولار نەگىزىنەن باتپاقتا جانە ورماندا تىرشىلىك كەشەدى. بۇگىندە جۇرتشىلىق ولاردىڭ 7 ءتۇرىن جاقسى بىلەدى.

قازىر عالىمدار باسقا دا جەر بەتىنەن جويىلىپ كەتكەن جانۋارلار سەكىلدى ماستودونتتاردى زەرتتەۋ − كاينوزويدىڭ قۇرلىقتىق شوگىندىلەرى ستراتيگرافياسىن انىقتاۋدا ماڭىزى زور ەكەنىن ايتادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:52

قوسشىدا جاڭا مەكتەپ اشىلادى

ءبىلىم • بۇگىن، 16:25

ۇقساس جاڭالىقتار