قوعام • 15 قاڭتار، 2022

قايرات شاريپباەۆتىڭ «QazaqGaz» ۇق» اق باسقارما توراعاسى رەتىندەگى وكىلەتتىگى توقتاتىلدى

127 رەت كورسەتىلدى

قايرات شاريپباەۆتىڭ «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اق باسقارما توراعاسى رەتىندەگى وكىلەتتىگى توقتاتىلدى. بۇل تۋرالى «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ 2022 جىلدىڭ 14 قاڭتارىنداعى شەشىمىنە سايكەس، ك.ك.شاريپباەۆتىڭ ارىزى نەگىزىندە، ونىڭ «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اق باسقارما توراعاسى رەتىندەگى وكىلەتتىگى توقتاتىلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 8 ادام كۆي جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:35

ۇقساس جاڭالىقتار