ەلوردا • 09 جەلتوقسان، 2021

ەلوردا اكىمدىگى بيىل 5 مىڭ ازاماتتى قابىلدادى

45 رەت كورسەتىلدى

نۇر-Cۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا قالا تۇرعىندارىنىڭ ازاماتتاردى قابىلداۋ كەزىندە قانداي سۇراقتار قوياتىنىن ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz. 

«بيىل ارىپتەستەرىمىزبەن بىرگە 5 مىڭ قالا تۇرعىنىن قابىلدادىق. سۇراقتاردىڭ ءبىر بولىگىن قابىلداۋ بارىسىندا شەشسەك، قالعاندارىن نازارىمىزعا الامىز. بۇگىن ونلاين-قابىلداۋدا تاعى 14 وتباسى قابىلداندى. پروبلەمالاردى شەشۋگە جۇيەلى نەگىزدە قارايمىز. كەلىپ تۇسكەن ماسەلەلەردى، قالا تۇرعىندارىنىڭ ۇسىنىستارىن ەسكەرە وتىرىپ، ەلوردانى دامىتۋ جوسپارىنا ەنگىزەمىز. ماسەلەن، نەگىزىنەن الەۋمەتتىك تۇرعىن ءۇي، مەكتەپتەر، مەديتسينالىق ورتالىقتار سالۋ، اۋدانداردى اباتتاندىرۋ، گازداندىرۋ، ۇزاق قۇرىلىستاردى اياقتاۋ جانە ت.ب. ماسەلەلەر تۇسەدى»، دەپ جازدى ەلوردا اكىمى.

سونداي-اق، التاي كولگىنوۆ الەۋمەتتىك سالادا جۇرگىزىلىپ جاتقان قۇرىلىس بارىسىن دا ايتىپ ءوتتى.

«پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا الەۋمەتتىك نىساندار قۇرىلىسىنىڭ كولەمىن جىل سايىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ماسەلەن بيىل 10 مىڭ الەۋمەتتىك پاتەر، 40 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 15 مەكتەپ، 200 اۋلا جانە قوعامدىق كەڭىستىكتەر (ساياباقتار، گۇلزارلار، جەلەكجولدار) سالىندى، ء«ۇي ماڭىنداعى دارىگەر» نىساندارىن، دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەندەرىن اشتىق، 9 ەلدىمەكەندە گاز تاراتۋ جەلىلەرى سالىنىپ، ىسكە قوسىلدى، قۇرىلىسى ۇزاققا سوزىلعان 57 ءۇي اياقتالماق جانە ت.ب.

سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسىنىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋعا الەۋمەتتىك ورتالىقتار كومەكتەسەدى. ولاردىڭ قاتارىندا «جانۇيا» وتباسى ينستيتۋتىن قولداۋ ورتالىعى، تۇرعىن ءۇي سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن بىرىڭعاي ورتالىق، iQala ورتالىعى، جاستارعا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى بار. جالپى العاندا، تەك بيىلدىڭ وزىندە اتالعان ورتالىقتار قالا تۇرعىندارى تاراپىنان تۇسكەن 150 مىڭعا جۋىق ءوتىنىشتى وڭدەدى.

ەلوردانى «نۇر-سۇلتان – جايلى قالا» ماستەر-جوسپارى اياسىندا دامىتىپ جاتىرمىز، وعان سايكەس اۋدانداردى ورتالىقتاندىرىپ دامىتۋدامىز. بۇل - الەۋمەتتىك نىساندار، اۋلالار/قوعامدىق كەڭىستىكتەر جانە ت.ب. قادامدىق قولجەتىمدىلىكتە ورنالاسۋى»، دەپ جازدى التاي كولگىنوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

16 تامىزعا ارنالعان ۆاليۋتا باعامى

ەكونوميكا • بۇگىن، 09:47

1453 ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:06

جىگىتتەرمەن كۇش سىناسقان ارۋ

ۇلتتىق سپورت • بۇگىن، 08:43

قىتايدان قالىپ قويدىق

سپورت • بۇگىن، 08:42

تابىستارى – 2 117 000 دوللار

سپورت • بۇگىن، 08:40

وليمپيادادان كەيىنگى ويلار

سپورت • بۇگىن، 08:35

جارىس قىزعان شاعىنا جەتتى

سپورت • بۇگىن، 08:34

تەحنوپارك تەگىن وقىتادى

قوعام • بۇگىن، 08:32

«تالگوداعى» تالان-تاراج

قوعام • بۇگىن، 08:25

شالعايداعىلار شاعىم ايتادى

ءبىلىم • بۇگىن، 08:22

جاڭا مەكتەپتەر كوبەيەدى

ءبىلىم • بۇگىن، 08:20

ۇقساس جاڭالىقتار