فۋتبول • 28 قازان، 2021

43 جىلدان كەيىنگى ءىرى جەڭىلىس

69 رەت كورسەتىلدى

فۋتبولدان گەرمانيا كۋبوگى جولىنداعى باسەكەدە الەمنىڭ داڭقتى كوماندالارىنىڭ ءبىرى ميۋنحەننىڭ «باۆارياسى» ميۋنحەنگلادباحتىڭ «بورۋسسياسىنان» ويسىراي جەڭىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ميۋنحەنگلادباحتا وتكەن كەزدەسۋدە الاڭ قوجايىندارىنىڭ باسىمدىعى ايقىن اڭعارىلىپ تۇردى. ولار قارسىلاس كوماندانى 5:0 ەسەبىمەن ويسىراتا جەڭىپ، جانكۇيەرلەرىن قۋانتتى. مۇنداي ءىرى ەسەپپەن گەرمانيانىڭ ۇزدىك كلۋبى 43 جىلدان كەيىن العاش رەت جەڭىلىپ وتىر. ميۋنحەندىك ۇجىم 1978 جىلى «فورتۋنادان» 1:7 ەسەبىمەن جەڭىلگەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار