وقيعا • 18 قازان، 2021

اتىراۋدا كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي ورتەندى

82 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋدا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدەن ءورت شىقتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ءورت تۋرالى حابار بۇگىن، 18 قازان كۇنى ساعات 16:16 شاماسىندا تۇسكەن.

«اتىراۋ قالاسىنداعى س.داتوۆ كوشەسىندە ورنالاسقان كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرى ورتەنگەن. جالىن سالدارىنان 4 جانە 5-قاباتتاعى بالكون جانعان. جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 16:48-دە تولىق جويىلعان ءورتتى سوندىرۋگە 9 ارنايى تەحنيكا، ونىڭ ىشىندە 2 اۆتوساتى تارتىلدى»، دەپ حابارلادى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتى.

تۇرعىن ۇيدەگى ورتتەن زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقاندار جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار