تەاتر • 22 قىركۇيەك، 2021

Nur-Sultan theatre week تەاتر فەستيۆالى وتەدى

44 رەت كورسەتىلدى

ەلوردا اكىمى التاي كولگىنوۆ Nur-Sultan theatre week حالىقارالىق تەاتر فەستيۆالى وتەتىنىن حابارلادى.

«ەكپە العان تۇرعىندار سا­نىنىڭ كوبەيۋى مەن كۆي-گە قارسى ۇجىمدىق يممۋنيتەتتىڭ قا­لىپتاسۋى قالىپتى ومىرگە بىر­تىندەپ ورالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سانيتارلىق نورمالاردى ساق­تاي وتىرىپ، 28 قازان مەن 1 قاراشا ارالىعىندا Nur-Sultan theatre week حالىق­ارالىق تەاتر فەستيۆالىن وت­كىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ەلور­دامىزدىڭ بار­لىق تەاترى قا­تىسادى، سونداي-اق شەتەل­دىك تەاتر ۇجىمدارى شاقى­رى­لادى»، دەدى قالا اكىمى.

فەستيۆالدى وتكىزۋگە ال­عاش رەت قالانىڭ بارلىق ينفراقۇ­رىلىمى، ونىڭ ىشىندە شاعىن جانە ورتا بيزنەس ات­سالىسپاق. تەاتر اپتالىعى كە­زىندە كورمە، تەاتر ساحناسىنىڭ جە­­تەك­شى تەاترلارى مەن مەتر­لە­رىنىڭ ءتۇرلى شەبەرلىك ساباق­تارى ۇيىم­داس­تىرىلىپ، قالا تۇر­عىندارى اراسىندا پرەمەرا­لارعا بيلەتتەر ويناتىلادى.

«بىلتىر قازاق دراما تەاترىنا جاڭا عيمارات بەرىلدى، ەندى ساياباعىن اباتتاندىرامىز. بۇعان دەيىن «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ قاسىندا ەمەن باعى، «استانا بالەت» تەاترى جانىندا باق جاسالدى. م.گوركي اتىن­داعى اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىنا رەستاۆراتسيالىق جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى»، دەدى اكىم.

سونداي-اق قالا باسشىسى بي­ىل جاستار سارايى مەن جاس كورەرمەندەر مۋزىكالىق تەاترى اراسىن جالعايتىن «تەاتر بۋلۆارى» مەن ەلورداداعى العاشقى Demalys Promenade جاياۋ جۇر­گىنشىلەر كوشەسى اشىلعانىن ايتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار