ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2021

باتىس قازاقستان قايتادان «قىزىل ايماقتا»

47 رەت كورسەتىلدى

باتىس قازاقستان وبلىسىندا كوروناۆيرۋسقا شالدىققاندار سانى كوبەيىپ، قايتادان «قىزىل ايماققا» ەندى. ماۋسىمنىڭ 28-ىنەن باس­تاپ وڭىردە كارانتيندىك شەكتەۋ شارالارى كۇشەيتىلدى.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەرى مۇحامعالي ارىسپاەۆتىڭ جاڭا قاۋلىسى وسى دۇيسەنبىدەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
پاندەميا باستالعالى وبلىس­تا 24 673 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى انىقتالعان. ال 1 ماۋسىمنان بەرى عانا سovid-19 ۆيرۋسى 2 115 ادامنان تابىلدى. سونىڭ ىشىندە 1 351 ادام اۋرۋ بەلگىلەرىمەن دارىگەرگە قارالعان، ولاردىڭ جا­قىن-جۋىعى اراسىنان تاعى 540 ادامدا ينفەكتسيا انىقتالعان. پرو­فيلاكتيكالىق ماقساتتا تەك­سەرىل­گەندەردەن 205 ادام، ۆاحتا­لىق اۋىسىمنان شىعاردا نە كىرەردە، شەتەلگە شىعار الدىندا، ستاتسيونارلارعا ەمدەۋگە جاتقىزۋ الدىندا ەپيدەميولوگيالىق قادا­عالاۋ ماقساتىندا سىناما الىن­عاندار اراسىنان 19 ادامنىڭ ۆيرۋس جۇقتىرعانى بەلگىلى بولدى.
اۋىرىپ قالعانداردىڭ 38،4%-ى – تۇراقتى جۇمىسى بار ازامات­تار. بىراق جۇمىس ىستەمەيتىن تۇرعىندار مەن زەينەتكەرلەر اراسىندا دا ۆيرۋس جۇقتىرعاندار از ەمەس. سا­راپتاما 202 وقۋشى، 89 مۇعالىم، ەش جەرگە بارمايتىن 69 بالا، 53 ستۋدەنت، 47 مەديتسينا قىزمەتكەرى، ءتۇرلى بالالار ۇيىمدارىنداعى 15 بالا، 7 بالاباقشا تاربيەشىسى،
6 سارباز اۋىرىپ قالعانىن كورسەتىپ تۇر.
1 ماۋسىمنان بەرى زەرتحانالاردا 56 291 پتر تەست زەرتتەۋى جاسالدى، ورتا ەسەپپەن كۇنىنە 2 084 تەست زەرتتەلۋدە.
ساراپتاما ناتيجەسى قوعام­دىق كولىكتەر جانە ادام كوپ جينالاتىن ساۋدا ۇيلەرى، بازار­لار، مەديتسينالىق ۇيىمدار، قوعام­دىق تاماقتانۋ ورىندارى ۆيرۋستىڭ نەگىزگى وشاعى بولىپ وتىر­عانىن كور­سەتكەن. باس سانيتار دارىگەردىڭ جاڭا قاۋلىسىندا شەكتەۋگە ۇشى­راعان نىساندار دا وسىلار.
سونىمەن، 28 ماۋسىمنان باس­تاپ وڭىردە جابىق بازارلار، ساۋدا ۇيلەرى، قوعامدىق تاماقتاندىرۋ ورىندارى سەنبى، جەكسەنبى كۇندەرى جۇمىسىن توقتاتادى. بىراق بۇل شەكتەۋ Ashyq جوباسىمەن جۇمىس ىستەيتىندەرگە جۇرمەيدى. اشىق بازارلار جۇمىس ىستەي بەرەدى.
سونداي-اق جازعى كافەلەر 07.00-دەن 22.00-گە دەيىن، Ashyq جو­باسىنا قاتىسقان بولسا، تۇنگى ساعات 02.00-گە دەيىن اشىق بولادى. تەك ۇجىمدىق، سالتاناتتى، وتبا­سىلىق جانە باسقا بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بولمايدى جانە كەلۋشىلەر سانى 50 ورىننان اسپاۋى ءتيىس.
بۇدان بولەك تۇنگى جانە ويىن كلۋبتارى، بارلار، كاليان ورىندارى قىزمەتىنە، سول سەكىلدى Ashyq جوباسىنا قاتىساتىن نىسانداردا ەسكە الۋ شارالارىن قوسپاعاندا، ويىن-ساۋىق، ۇجىمدىق، وتباسىلىق (بانكەتتەر، ۇيلەنۋ تويلارى، مەرەيتوي، ت.ب.) جانە باسقا ادامدار كوپ جينالاتىن ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بولمايدى. مۇنداي ءىس-شا­رالاردى ۇيىمداستىرۋشىلار دا، قاتىسۋشىلار دا ايىپقا تارتىلادى.
سوڭعى اپتادا، ياعني ماۋسىمنىڭ 21-27 ارالىعىندا وتكەن اپتامەن سالىستىرعاندا اۋرۋشاڭدىق 15،5%-عا وسكەن.
سوڭعى مالىمەتكە قاراعاندا وڭىردە ەپيدەميا باستالعالى
24 673 ادام كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان، سونىڭ 19 904-ءى جازىلىپ شىققان. تەك 27 ماۋسىم كۇنى 101 ادامنان ۆيرۋس انىقتالدى.
وڭىردە مونيتورينگتىك توپتار كارانتين تالاپتارىن ساقتاماعان نىسانداردى انىقتاپ، جازاعا تارتۋمەن جۇيەلى اينالىسىپ كەلەدى. 1 ماۋسىمنان بەرى ولار 279 مارتە رەيد جۇرگىزىپ، 1 451 نىساندى تەكسەرگەن ەكەن. سونىڭ ىشىندە 30 نىساندا ءتارتىپ بۇزۋشىلىق انىق­تالعان. 7 حاتتاما تولتىرىلىپ، 889 685 تەڭگەگە ايىپپۇل سالىنعان.
وبلىس اۋماعىندا ىندەتكە قارسى ەكپە جۇمىسى دا جۇيەلى جۇرۋدە. بۇگىندە وڭىردە وبلىس بويىنشا 66 ەكپە پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. 27 ماۋسىمداعى مالىمەتكە قاراعاندا، ۆاكتسينانىڭ 1-كومپونەنتىن 90 658 ادام، 2-كومپونەنتىن 59 961 ادام الىپ ۇلگەرگەن.
بۇگىنگى تاڭدا Ashyq قوسىم­شاسىمەن وبلىس بويىنشا بارلىعى 515 نىسان جۇمىس ىستەيدى. 10 ماۋ­سىمنان بەرى Ashyq جوباسىنا قاتىساتىن نىسانداردا «سارى/قىزىل» مارتەبەسى بار 108 ادام انىقتالدى. ورال قالاسىندا «قىزىل» مارتەبەسى بار 41 ادام، «سارى» مارتەبەسى بار 35 ادام، اقساي قالاسىندا «قىزىل» مار­تەبەسى بار 4 ادام، «سارى» مار­تەبەسى بار 2 ادام انىقتالدى. باي­تەرەك اۋدانىندا دا 2 «قىزىل»،
6 «سارى» ادام، قازتالوۆ اۋدانىندا 4 «سارى»، اقجايىق اۋدانىندا 4 «سارى»، تاسقالا اۋدانىندا 1 «قىزىل»، 1 «سارى» مارتەبەلى ادام انىقتالعان. مۇن­داي ءتارتىپ بۇزۋ­شىلىق تەرەك­تى، شىڭعىرلاۋ، جاڭا­قالا، جانىبەك، بوكەيوردا اۋداندارىنان دا انىقتالعان. ارينە، ولار­دىڭ بارى­نە دە اكىمشىلىك جازا قولدا­نىلدى.
وڭىردە «قىزىل ايماق» مارتە­بە­سى قانشاعا سوزىلاتىنىن ساراپ­شىلاردىڭ ءوزى دە تاپ باسىپ ايتا الماي وتىر. ءبارى دە ازاماتتاردىڭ ساق­تانۋىنا، كارانتيندىك ساقتىق شارالارىنىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى.

باتىس قازاقستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار