ايماقتار • 15 ماۋسىم، 2021

پەتروپاۆلدا كوشەدەن تابىلعان بالانىڭ اتا-اناسى ىزدەستىرىلىپ جاتىر

79 رەت كورسەتىلدى

پەتروپاۆلدىڭ جۇمىسشى كەنتىندە كوشە كەزىپ جۇرگەن بالا تابىلدى. شامامەن ەكى جاستا. قازىر ءسابيدىڭ اتا-اناسى ىزدەستىرىلۋدە، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بالاقايدى كەشە كەشكى سەگىز شامىساندا تۇرعىندار تاۋىپ الىپ، پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىرعان.

يۋۆەنالدىق پوليتسيا ماماندارى بالاقايعا كيىم-كەشەك، اياق-كيىم جانە باسقا دا كەرەك-جاراقتارىن جيناپ بەردى. قازىر ول وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىندا. پوليتسەيلەر بالانىڭ اتا-اناسىن ىزدەستىرۋدە. 

«بالانىڭ تۋىستارى جايلى قانداي دا ءبىر اقپارات بولعان جاعدايدا 39-48-65 نومىرىنە نەمەسە «102» ارناسىنا حابارلاسۋلارىڭىزدى سۇرايمىز. ونىڭ اتا-اناسىنا تاربيە، ءبىلىم بەرۋ بويىنشا مىندەتتەرىن ورىنداماعانى، ءوزىنىڭ كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلاتىنىن ەسكە سالامىز. ولار اتا-انا قۇقىعىنان ايرىلۋى مۇمكىن»، دەيدى پەتروپاۆل قالالىق پب يۋۆەنالدىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى ەلميرا ابۋشەۆا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

«ساتەمىر حان» كىم؟

رۋحانيات • كەشە

«ەسىل وزەن»

ونەر • كەشە

تاسادا قالعان تۇلعا

تاريح • كەشە

ساحنا سۋرەتكەرى

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار