قوعام • 14 ماۋسىم, 2021

ەلوردالىق ۇلاندار جوعالعان بالالاردى اتا-انالارىنا تابىستادى

255 رەت كورسەتىلدى

ءبىر ساعاتتىڭ ىشىندە ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري جاساعى جوعالعان ەكى بالانى جاقىندارىنا قايتاردى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەلوردالىق ۇلاندار جوعالعان بالالاردى اتا-انالارىنا تابىستادى

13 ماۋسىم كۇنى ساعات 16.00-دە اسكەري جاساق باستىعى قاتارداعى سەرگەي ناچاروۆ باستاعان قۇرامىندا ءپاترۋلشى قاتارداعى يسمايل بوتاەۆ پەن دامير تسىكۋنوۆ بار ۇلاندىقتار «جەتىسۋ» ساياباعىندا قىزمەت اتقارۋ كەزىندە ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز قالعان بالانى بايقايدى.

بۇل جاعداي تۋرالى پاترۋلدىك توپ باستىعى سەرجانت باۋىرجان جۇمابەكوۆكە باياندالادى. ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ بالانىڭ تۋىستارى تابىلىپ, 4 جاسار ۇلى اناسىنا قايتارىلادى.

بەلگىلى بولعانداي, اناسى بالالارىن اكەسىنە قالدىرعان. اكەسى 3 جاسار قارىنداسىنا الاڭداپ وتىرعاندا اعاسى ساياباقتىڭ ىشىنە قاراي جۇگىرىپ كەتىپ, اداسىپ قالاعان. اتا-انالارى ءوز بەتىنشە ىزدەگەنمەن ناتيجە بولماعان. قۋانىشقا وراي, دەر كەزىندە ورنىنان تابىلعان ۇلاندىق اسكەري جاساق قىراعىلىق تانىتىپ, بالانى جاقىندارىنا تاپسىردى. ءوز كەزەگىندە ولار اسكەري قىزمەتشىلەرگە العىستارىن ايتتى.

وسى كۇنى ساعات 16.40-تا پاترۋلدىك توپ باستىعى سەرجانت باۋىرجان جۇمابەكوۆ ءوزىنىڭ پاترۋلشىلەرى قاتارداعى جاۋىنگەرلەر شىنىباي تىلەگەن جانە ابىلاي اكىمجانوۆپەن اسكەري جاساقتاردى تەكسەرۋ كەزىندە كوزدەرى تاعى ءبىر بالانى شالادى. ول دا ۇلكەندەردىڭ قاراۋىنسىز ءوز بەتىمەن قىدىرىپ جۇرگەن.

اراعا ۋاقىت سالىپ بالا اجەسىنە تابىستالدى. انىق بولعانداي, ۇلدىڭ اناسى, اجەسى جانە باۋىرلارى ساياباقتا سەرۋەندەپ جۇرگەن. ءبىر جاسار قارىنداسىن ەمىزۋگە وتىرعاندا 4 جاسار اعاسى جۇگىرىپ كەتكەن. 20 مينۋت ىزدەۋ جۇرگىزگەن اجەسى بالانى ۇلاندىق جاساقپەن بىرگە كورگەندە قۋانىشىن جاسىرمادى.

بالانىڭ جاقىندارى كورسەتكەن قىراعىلىقتارى ءۇشىن قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ كومانديرلەرى مەن جاۋىنگەرلەرىنە زور العىسىن ءبىلدىردى.