ايماقتار • 16 مامىر، 2021

ريددەر قالاسىندا جاڭا شاعىن اۋداننىڭ قۇرىلىسى باستالدى

166 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باسشىسى دانيال احمەتوۆ Instagram-داعى پاراقشاسىندا بۇگىن جۇمىس ساپارىمەن ريددەر قالاسىنا بارىپ، قۇرىلىس الاڭىندا بولعانىن جانە مەردىگەر ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسكەنىن جازدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«بارلىق كومپانيالارعا ۇسىنعان جاقسى جوبالىق شەشىمدەرى، سونداي-اق قۇرىلىستى ۋاقتىلى جانە ءتيىمدى باستاعانى ءۇشىن العىس ايتقىم كەلەدى. ولاردىڭ ارقايسىسى الدارىندا تۇرعان جوعارى الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنەتىندەرىنە جانە ءوڭىرىمىز ءۇشىن ماڭىزدى ميسسيانى ناقتى جۇزەگە اسىرۋعا بارلىق كۇش-جىگەرى مەن كاسىبي تاجىريبەلەرىن جۇمسايتىندارىنا سەنىمدىمىن. حالىققا بەرىلگەن ۋادەنىڭ ءبارى ورىندالادى. بۇل جۇمىس ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقاەۆتىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. تۇرعىندار كۇزگە دەيىن تۇرمىسىن ورنىقتىرۋ ءۇشىن ۇيلەردىڭ قۇرىلىس مەرزىمىن قىسقارتۋعا تىرىسامىز»، دەدى ءوڭىر باسشىسى.1

سونداي-اق دانيال احمەتوۆ مۇندا ۇلكەن، ساپالى ۇيلەرى مەن كەڭ، جارىق كوشەلەرى بار بار ادەمى جانە زاماناۋي شاعىن اۋدان پايدا بولاتىنىن جەتكىزدى.

«كەلەسى اپتادا كەلىسىم جاسالعاننان كەيىن جول توسەمىنىڭ نەگىزىن دايىنداۋ جۇمىستارىنا كىرىسەدى. ۇيلەرمەن قاتار بىردەن جول سالىپ، جارىقتاندىرۋ جۇرگىزىپ، اۋماقتى، سونىڭ ىشىندە بالالار مەن سپورت الاڭدارىن اباتتاندىرامىز. 24 مامىردا، ۋادە ەتىلگەندەي، تاعى ءبىر مارتە تۇرعىندارمەن كەزدەسۋ وتكىزەمىن. مەردىگەر ۇيىمدارمەن بىرگە قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن تانىستىرامىز. قولداۋ مەن كومەك ءۇشىن بارشاڭىزعا زور العىسىمدى بىلدىرەمىن. ءبىزدىڭ كۇشىمىز - بىرلىگىمىزدە!»، دەدى دانيال احمەتوۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار