ايماقتار • 13 مامىر، 2021

ەلوردادا دەمالىس كۇندەرى جارمەڭكە وتەدى

18 رەت كورسەتىلدى

دەمالىس كۇنگى جارمەڭكەلەر ەلوردا تۇرعىندارى اراسىندا ۇلكەن سۇرانىسقا يە. سەبەبى مۇندا ءبىرىنشى قاجەتتىلىكتەگى ازىق-ت ۇلىكتى نارىقتان تومەن باعامەن ساتىپ الۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

17 ساۋىردەن باستاپ ەسىل اۋدانىنىڭ ساۋران كوشەسى، 7 مەكەنجايىندا دەمالىس كۇنىنىڭ جارمەڭكەسى باستالدى.

15 مامىردان باستاپ سارىارقا اۋدانى، قوسشىعۇل ۇلى كوشەسى، 14 مەكەنجايىندا دا وسىنداي جارمەڭكە وتەدى.

قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ، تۇرعىندار ءۇشىن ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىنە قادامدىق قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە باسەكەلەستىك ورتانى قۇرۋ ماقساتىندا وتكىزىلەدى.

جارمەڭكەگە اقمولا، قاراعاندى وبلىستارىنىڭ ەلورداعا جاقىن اۋداندارىنان شىققان وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر، شارۋا جانە فەرمەرلىك قوجالىقتار، سونداي-اق، قالانىڭ جەكە كاسىپكەرلەرى قاتىستى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار