10 مامىر، 2021

سەمەيدە ماسكا تاقپاعاندارعا ايىپپۇل سالىنىپ جاتىر

29 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كارانتين شەكتەۋلەرىن ساقتامايتىندار ءالى دە انىقتالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

وڭىردە ارنايى قۇرىلعان مونيتورينگتىك توپتار كارانتين تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋ ءۇشىن قوعامدىق كولىكتەردە، دۇكەندەردە، ءدارىحانالار مەن باسقا دا مەكەمەلەردە كۇن سايىن رەيد جۇرگىزىپ جاتىر.

«9 مامىر كۇنى سەمەي قالاسىندا 345 وبەكتى تەكسەرىلدى. وبلىستىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرى بەلگىلەگەن شەكتەۋ شارالارىن بۇزۋدىڭ 4 فاكتىسى تىركەلدى. ناقتى ايتقاندا، ساۋدا ورىندارىندا، قوعامدىق تاماقتانۋ وبەكتىلەرىنە ماسكا رەجيمىن ساقتاماعاندار انىقتالدى»، دەلىنگەن شقو اقپارات ورتالىعى تاراتقان مالىمەتتە.

سونىمەن قاتار ريددەر، كۋرچاتوۆ قالالارىندا جانە اباي، ءۇرجار، شەمونايحا، بەسقاراعاي اۋداندارىندا رەيد جۇرگىزىلگەن. كارانتين تالابىن بۇزعاندار تىركەلگەن جوق.

ايتا كەتەيىك، جالپى 1 كۇن ىشىندە وبلىس بويىنشا مىڭنان استام نىسان تەكسەرىلگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار