ايماقتار • 08 مامىر، 2021

قازالىدا بالىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋ قولعا الىندى

57 رەت كورسەتىلدى

قىزىلوردا وبلىسىنداعى ارال اۋدانىندا جاقسى دامىعان كاسىپتىڭ ءبىر ءتۇرى بالىق شارۋاشىلىعى. بۇل كاسىپپەن ەرتەدەن اينالىساتىن اعايىندار بالىقتى اۋلاپ قانا قويماي، ولاردى كوبەيتۋدى دە جولعا قويعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازالى اۋدانىنىڭ اكىمى مۇرات ەرگەشباەۆ كورشىلەس ارال اۋدانىندا ارنايى ىسساپارمەن بارىپ، بالىق شاباقتارىن ءوسىرۋ شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن مەكەمەلەر جۇمىسىمەن تانىستى.

اۋدان باسشىسى الدىمەن قوسجار اۋىلىنداعى «قامىستىباس بالىق پيتومنيگىنە» باردى. ول جەردە ارال اۋدانىنىڭ اكىمى مۇحتار ورازباەۆ ارىپتەسىنە كورشىلەس اۋدانداعى بالىق شارۋاشىلىعى تۋرالى كەڭىنەن اڭگىمەلەپ بەردى.

ال، «قامىستىباس بالىق پيتومنيگى» رمقك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ايدوس ەسەپباەۆ 1966 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان مەكەمەدە بالىقتىڭ 3 ءتۇرى وسىرىلەتىن جەتكىزدى.

قازىر مۇندا اق امۋر، ءدوڭماڭداي جانە سازان بالىقتارىنىڭ 15 ملنعا جۋىق شاباعى وسىرىلۋدە. پيتومنيك قىزىلوردا وبلىسى ايماعىنداعى مەملەكەتتىك تاپسىرىسپەن ارال ءوڭىرىنىڭ، سىرداريانىڭ تومەنگى قۇيىلىسىنداعى بالىق اۋلاۋ كاسىپشىلىگىنە ىڭعايلى تابيعي سۋ قويمالارى مەن كولدەردى بالىقتاندىرۋ ماسەلەسىمەن اينالىسىپ كەلە جاتقان مەكەمە.

اۋدان باسشىسى اقشاتاۋ اۋىلىنداعى بالىق وسىرەتىن ينكۋباتسيالىق تسەحتا دا بولدى. وتكەن جىلى پايدالانۋعا بەرىلگەن تسەحتى قازالىلىق كاسىپكەر تورەبەك يگىلىكوۆ ارالدىق سەرىكتەستەرىمەن بىرىگىپ اشقان.

تورەبەك يگىلىكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جالپى قۇنى 40 ملن تەڭگە بولاتىن تسەح عالامدىق ەكولوگيالىق قوردىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن سالىنعان. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 11 ملن قايتارىمسىز گرانتقا دا قول جەتكىزگەن.

بۇگىندە بالىق وسىرەتىن ينكۋباتسيالىق تسەحتا كوكسەركە، سازان، ءدوڭماڭداي جانە اق امۋر شاباقتارى ءوسىرىلىپ جاتىر. زاماناۋي قۇرال-جابدىقتار رەسەيدەن ساتىپ الىنعان. بالىق ۋىلدىرىعىنان الىنعان دەرناسىلدەر تەڭىزدىڭ ارال جانە قازالى اۋماعىنداعى ايدىندارىنا جىبەرىلەتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

بيىل 755 اۋىل اكىمى سايلانادى

قوعام • بۇگىن، 12:15

ۇقساس جاڭالىقتار