تەحنولوگيا • 13 ءساۋىر، 2021

قازاقستاندىق ينتەرنەت-رەسۋرستاردى Web Totem جۇيەسى قورعايدى

11 رەت كورسەتىلدى

قر ءتسدياوم اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسى رۋسلان ابدىقالىقوۆ وكق وتكەن بريفينگتە دومەندىك اتاۋلاردى ەل اۋماعىنا كوشىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلگەن جۇمىستار تۋرالى باياندادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ونىڭ ايتۋىنشا، 2020 جىلدىڭ قازان ايىندا 45 مىڭنان استام دومەندىك اتاۋ سەرۆەرلىك جابدىق ورنالاستىرۋ بويىنشا تالاپتاردى بۇزعان. جۇرگىزىلگەن جۇمىس اياسىندا 27 مىڭنان استام بۇزۋشىلىق جويىلدى. تاعى 16،5 مىڭنان استام بۇزۋشى ماسەلەنى كەزەڭ-كەزەڭمەن شەشۋدى جوسپارلاپ وتىر. ەگەر بۇزۋشىلىقتار جويىلماسا، دومەندىك اتاۋلار توقتاتىلادى.


«سونىمەن قاتار، دومەندىك اتاۋلار يەلەرىنىڭ نازارىن مىناعان اۋدارعىم كەلدى، قازنەت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءبىز Web Totem وتاندىق جۇيەسى ارقىلى قازاقستاندىق ينتەرنەت-رەسۋرستاردى اقىسىز نەگىزدە قورعاۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتەمىز. ول ءۇشىن ءوتىنىمدى «WebTotem» جشس نەمەسە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مەكەن جايىنا جىبەرۋ قاجەت. سونىمەن قاتار، WebTotem قىزمەتى شەتەلدە تانىمال بولا باستاعانىن اتاپ وتكەن ءجون. مىسالى، اقش نارىقتارىندا سوڭعى ايدا دومەندىك اتاۋلاردى قورعاۋ قىزمەتى 100 مىڭ اقش دوللارىنا ساتىلدى، ال بىزدە بۇل قىزمەت، قايتالاپ ايتامىن، اقىسىز نەگىزدە ۇسىنىلادى»، دەپ اتاپ ءوتتى كوميتەت باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار