ۆيدەو • 30 ناۋرىز، 2021

يندونەزيانىڭ مۇناي زاۋىتىندا جويقىن جارىلىس بولدى

36 رەت كورسەتىلدى

دۇيسەنبى تاڭەرتەڭگىلىك يندونەزيانىڭ باتىس ياۆا قالاسىنداعى بالونگان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا جارىلىس بولىپ، ماڭايى ورتكە وراندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz republika.co.id سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

Foto: Agus Yulianto/Republika

يندونەزيانىڭ مەملەكەتتىك PT Pertamina مۇناي-گاز كومپانياسىنا تيەسىلى نىساندا ءورت ءوشىرىلدى. 

سونىمەن قاتار يندرامايۋ - تسيرەبون باعىتىنداعى جول ۋاقىتشا جابىلعان. 

تاۋلىگىنە 125 مىڭ باررەل قارا التىن وندىرەتىن يندونەزياداعى ەڭ ءىرى زاۋىتتا ءورتتىڭ شىعۋ سەبەپتەرى تۋرالى اقپارات ءالى انىقتالىپ جاتقانعا ۇقسايدى.  سەبەبى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالادارىندا ماردىمدى دەرەك جوق. تengrinews سايتىنىڭ جازۋىنشا، جارىلىس سالدارىنان 4 ادام زارداپ شەككەن.

مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ ماڭىنا جاقىن جەردەگى تۇرعىن ادەنىڭ سوزىنشە، ءورت يندرامايۋ ايماعىندا نايزاعاي جارقىلىنان كەيىن پايدا بولعان. 

قازىر ايماقتاعى جۇزدەگەن تۇرعىن باسقا جەرگە كوشىرىلگەن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار