قوعام • 05 اقپان، 2021

بەلگىلى پەداگوگ ەربول ىرگەباي ومىردەن ءوتتى

5850 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتانداعى وقۋشىلار سارايىنىڭ بۇرىنعى ديرەكتورى، بەلگىلى ۇستاز، قايىمتانۋشى ەربول ىرگەباي قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ول شقو ءۇرجار اۋدانىنىڭ تۋماسى. ءبىلىمدى ۇستاز، ۇلت جاناشىرى، 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى شاكىرت تاربيەلەپ، ۇستازدىق ەتكەن. سونداي-اق نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ № 90 مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقارعان جانە قايىم مۇحامەدحانوۆتىڭ شىعارمالار جيناعىنىڭ 10-تومدىعىن قۇراستىرعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار