ايماقتار • 04 جەلتوقسان، 2020

اسكەريلەر قان تاپسىردى

25 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ جەكە قۇرامى اۋىر دەرتكە شالدىققان بالالارعا جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا كومەك رەتىندە قان تاپسىرۋعا اتسالىستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

دەپارتامەنتتىڭ اسكەري جانە ازاماتتىق قىزمەتكەرلەرى اقىسىز نەگىزدە قان تاپسىردى. ولار قان تاپسىرماس بۇرىن دەنساۋلىقتارى ابدەن تەكسەرىلىپ، دارىگەرمەن كەڭەستى.

"وبلىستىق قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە دونورلىق كۇندى ۇيىمداستىرعاندارى ءۇشىن ۇلكەن العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. مەيىرىمدى جۇرەكتەرىڭىز بەن قايىرىمدىلىقتارىڭىز ءۇشىن راقمەت"، دەپ جىلى لەبىزىن ءبىلدىردى شىعىس قازاقستان وبلىستىق قورعانىس ىستەر جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك قايىربەك قايىرقانوۆ.

بۇگىن 40-تان استام اسكەري قىزمەتشى اقىسىز دونورلار قاتارىنا قوسىلىپ، قان كومپونەنتتەرىنىڭ قورىن 20 ليترگە تولىقتىردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزانداپ جاتىر

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:37

قالادا قار بورايدى...

ايماقتار • بۇگىن، 10:47

ۇقساس جاڭالىقتار