قوعام • 06 قازان، 2020

DariKz ءدارى ىزدەۋ ءموبيلدى قوسىمشاسى قولجەتىمدى

112 رەت كورسەتىلدى

دارىلىك زاتتاردى ساراپتاۋ ۇلت­تىق ورتالىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاندا تىركەلگەن بار­لىق ءدارى-دارمەك جيناقتالعان DariKz ءموبيلدى قوسىمشاسىنىڭ جاڭار­تىلعان نۇسقاسى iOS پلاتفورماسىندا شتاتتىق رەجىمدە جۇمىس ىس­تەيدى.

­قوسىمشا پايدالانۋعا ىڭعايلى، ال­دە­قايدا جىلدام جۇمىس ىستەيدى جانە AppStore-ءنىڭ بارلىق تالاپتارىنا ساي­كەس كەلەدى.

DariKz ءموبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانا وتىرىپ، ەلىمىزدە تىركەلگەن دارىلەر تۋرالى اقپارات الۋعا بولادى. قوسىمشادا دارىلىك پرەپاراتتىڭ دوزاسى، كونتسەنتراتسياسى، ساقتاۋ مەرزىمى جانە ەرەكشە بەلگىلەرى، ءدارى تۇپنۇسقا نەمەسە دجەنەريك پا، دارىگەردىڭ رەتسەپتى بويىنشا بەرىلە مە، الدە رەتسەپسىز بە، مىنە وسىلار تۋرالى اقپارات بار.

سونداي-اق «شەكتى باعا» بولىمىندە ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسىن باقىلاۋعا بولادى. ەگەر ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى قازاق­ستاندا بەكىتىلگەن شەكتى باعادان اسىپ كەتسە، قوسىمشادا شاعىم قالدىرا الاسىز. بۇگىنگى كۇنى قوسىمشاداعى دارىلىك زات­تاردىڭ دەرەكتەر بازاسىنا 18 مىڭعا جۋىق پرەپارات ەنگىزىلدى، ونىڭ ىشىندە 6 500 دارىگە شەكتى باعا بەلگىلەندى.

قوسىمشادان ىزدەگەن ءدارىڭىزدى پرە­پاراتتىڭ ساۋدالىق نەمەسە حالىق­ارالىق پاتەنتتەلمەگەن اتاۋى، تىر­كەۋ ءنومىرى ار­قىلى تابۋعا بولادى. ازامات­تارعا ىڭ­عايلى بولۋ ءۇشىن ءدارى-دارمەك تۋرالى بار­لىق اقپارات مەملەكەتتىك، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ۇسىنىلادى.

ايتا كەتۋ كەرەك، Android پلاتفورماسىندا DariKz قوسىمشاسىن 123 مىڭ قولدانۋشى جۇكتەپ الىپ، قولدانۋدا.

DariKz قوسىمشاسىنىڭ 1.5.3 ءنومىرلى جا­ڭا نۇسقاسى iOS پلاتفورماسىندا جۇمىس ىستەيتىن سمارتفوندارعا جۇكتەۋ ءۇشىن قولجەتىمدى.

 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇعىبۇلاۋ

قازاقستان • كەشە

جۇزە ءبىلۋ – ءومىر

قوعام • كەشە

ولكەتانۋشى

قازاقستان • كەشە

كەبەنەك

تاريح • كەشە

ساۋكەلە

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار