الەم • 17 شىلدە، 2020

پاندەميا كەزىندەگى ەۋروپالىق كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى

114 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن بريۋسسەلدە كوروناۆيرۋس پاندەمياسى كەزىندەگى ەۋروپالىق كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ءىس-شارانىڭ بارىسىندا ەۋرووداق ەكونوميكاسىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ 750 ملرد ەۋروعا ارنالعان داعدارىسقا قارسى جوسپارى تالقىلانادى.

سونداي-اق 500 ملرد ەۋرو ەۋرووداقتىڭ 27 ەلى اراسىندا قايتارىمسىز گرانت تۇرىندە، تاعى 250 ملرد ەۋرو قارىز تۇرىندە بولىنەدى دەپ جوسپارلانۋدا.

بۇدان بولەك،  كەزدەسۋدە ەو-نىڭ 2021-2027 جىلدارعا ارنالعان 1،074 ترلن ەۋرو كولەمىندەگى بيۋدجەتى تالقىلاناتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار