تاعايىنداۋ • 14 شىلدە، 2020

اتىراۋ وبلىسىندا باس سانيتارلىق دارىگەر تاعى دا اۋىستى

811 رەت كورسەتىلدى

مۇنايلى ءوڭىردە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ ءورشۋى ءالى باسىلار ەمەس. كەشە، 13 شىلدەدە تاعى دا 190 تۇرعىننان قاۋىپتى ىندەت تابىلىپ، ناۋقاستاردىڭ سانى 8118 ادامعا جەتتى. قاۋىپتى ىندەتپەن كۇرەسكە تارتىلعان ء تورت مەديتسينا قىزمەتكەرى قايتىس بولعان ەدى.

وسىنداي دەرەكتەر سەبەپ بولدى ما، كەشە وبلىستىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرى تاعى دا اۋىستى. تاعى دا دەيتىن سەبەبىمىز، اتىراۋدا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسى تىركەلگەن 27 ناۋرىزدان بەرى  بۇل قىزمەتتى مەيىرجان ەسىمباەۆ، تەمىربەك مۇساعاليەۆ  جانە امانتاي جۇماعاليەۆ اتقارعان ەدى. ەندى مىنە، اتالعان لاۋازىمدى ءتورتىنءشى بولىپ اتقارۋعا سادۋاقاس بايعابىلوۆ تاعايىندالدى.

قاراعاندى مەملەكەتتىك مەديتسينا ينستيتۋتىن بىتىرگەن ونىڭ بۇل سالادا 20 جىلدان استام تاجىريبەسى بار. ءار جىلدارى قاراعاندى وبلىسىنىڭ تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتىندە، قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كانتسەليارياسىندا جۇمىس ىستەدى. كەيىن  پاۆلودار وبلىستىق جانە نۇر-سۇلتان قالالىق تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتتەرىن باسقاردى. سونداي-اق، وسى كەزگە دەيىن  قر كولىكتەگى باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرى بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىڭعىستاۋدىڭ شاكىرى

ادەبيەت • كەشە

جانى ىزگى جۋرناليست

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار