اباي • 10 شىلدە، 2020

«اباي اندەرى» اسقاقتايدى

50 رەت كورسەتىلدى

اباي اتىنداعى وپەرا جانە بالەت تەاترى ۇلى اقىن ءارى ويشىل اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىن مەرەكەلەۋ اياسىندا 13 شىلدە مەن 9 تامىز ارالىعىندا كاسىبي ەمەس ورىنداۋشىلارعا ارنالعان «اباي اندەرى» ونلاين-كونكۋرسىن جاريالايدى.

بايقاۋعا بارلىق تىلەك بىل­دىرۋشىلەر قاتىسا الادى. ول ءۇشىن اباي قۇنان­باي ۇلىنىڭ ءوزىڭىز ءسۇيىپ تىڭدايتىن تۋىندىسىن ورىنداپ، ونى بەينەتاسپاعا جازىپ، قازىلار القاسىنا جىبەرۋىڭىز قاجەت. ءىس-شارا تۋرالى  تولىق اقپارات رەسمي سايتتا www.gatob.kz جا­نە تەاتردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندەگى اككاۋنتتاردا جاريالانعان. بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردىڭ بەينە-جازبالارى تەاتردىڭ رەسمي YouTube ارناسىندا ورنالاس­تىرىلادى، وندا اشىق ونلاين داۋىس بەرۋ وتەدى.

– ابايدىڭ 175 جىل­دىعىنا وراي 2020 جىلى اۋقىمدى باعدارلاما دايىن­دادىق، – دەدى ماوبت ديرەكتورى ايا قاليەۆا، – مە­رەي­توي اياسىندا تۇركسوي ەل­دەرىنىڭ قاتىسۋشىلارىمەن حالىقارالىق فەستيۆال وتكىزۋ جوسپارلانعان بولاتىن. الايدا پاندەمياعا بايلانىستى بارلىق ءىس-شا­رالاردى كەيىنگە قالدىرۋعا تۋرا كەلدى. بىراق ءبىز ونلاين-بايقاۋ وتكىزۋدى جانە وعان كاسىبي ەمەس ورىن­داۋشىلاردى تارتۋدى دۇرىس كوردىك، ويتكەنى اباي – حالىق اقىنى. بايقاۋعا تۇركى ەلدەرىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسا الادى، وسىلايشا ءبىز شىعارماشىلىقتىڭ كوك­جيەگىن كەڭەيتەمىز، ار­تىستەردى جانرلارمەن شەك­­تەمەيمىز، ولار وي­شىلدىڭ شىعارما­لارىن جەكە جانە انسامبلدەردە ورىنداي الادى.  باي­قاۋ سونىمەن قاتار تالانتتار­دى اشۋعا ارنالعان. اشىق ون­لاين داۋىس بەرۋ سوڭىن­دا بار­لىق جەڭىمپازدار ۇيىم­داستىرۋشىلاردان العىس حاتتار مەن ديپلوم­دارعا يە بولادى، ەرەكشە كوز­گە تۇسكەن ونەرپازداردى تەاتر­داعى قو­يى­لىمدارعا شاقى­رامىز.

تەاتردا كارانتين باس­تالعاننان بەرى ۇيىمداس­تىرىلعان ونلاين-باعدارلا­مادان باسقا جازدىڭ سوڭىنا قاراي اباي قۇرمەتىنە اشىق اسپان استىندا كونتسەرت وتكى­زىل­مەك.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار