ايماقتار • 04 شىلدە، 2020

65 ميلليون 234 مىڭ تەڭگە اۋىل مەكتەپتەرىن جوندەۋگە جىبەرىلسە

23 رەت كورسەتىلدى

ونلاين بريفينگتە وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە مۇراعات ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرنۇر داۋەنوۆ ىندەت كەزىندە وڭىردە جوسپارلانعان مەرەكەلىك شارالار، ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى وتكىزىلمەگەن ءمالىم ەتتى، - دەپ جازادى Egemen.kz

سونىمەن قاتار، جىلداعىداي مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرى كافە-رەستورانداردا وتپەي، تۇلەكتەر دە، اتا-انالار دا  بۇل شارالاردان  باس تارتتى.

مىسالى، مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىنە 19 ميلليون تەڭگە، 8 ناۋرىز مەرەكەسىنە 5-6 ميلليون تەڭگە قاراجات بولىنگەن. قازىر مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىنە جانە مادەنيەت سالاسىنداعى باسقا دا ءىس-شارالارعا بولىنگەن قاراجاتتى قايتارۋ ءراسىمى ءجۇرىپ جاتىر.

ءتىپتى، باسقارمادا ەرتىس  وەزىن جاعالاۋىندا Promenade فەستيۆالى باعدارلاماسىن ازىرلەگەن.

بۇرىندا جەرگىلىكتى كەيبىر  تۇرعىندار قارجىنى  شاشىپ،Promenade ساحناسىندا اپتا سايىن وتەتىن ورىنسىز مەرەكەلىك باعدارلامالاردى وتكىزۋگە رەنىش بىلدىرگەن-ءدى.

ءسويتىپ، قۋانىشتى جاعداي- وبلىستىق بيۋدجەتكە 65 ميلليون 234 مىڭ تەڭگە قايتارىلدى.

ە. داۋەنوۆتىڭ ايتۋىنشا،وبلىستىق بيۋدجەتكە قايتارىلعان قاراجاتتى ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ باسقارماسى قاراجاتتى ءوڭىر قاجەتتىلىگىنە قايتا بولەدى. ەندى وسى ويىن-ساۋىققا بولىنگەن  قىرۋار قاراجات اۋىلداردا جىلدار بويى جوندەلمەي تۇرعان  مەكتەپترە بارسىن دەپ  تىلەيىك.

پاۆلودار وبلىسى

سۋرەتتە: پاۆلودار وبلىسى مەكتەپتەرى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار