قازاقستان • 04 شىلدە، 2020

ءموبيلدى بريگادالار قىزمەتىنىڭ اقىسىن مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى تولەيدى

68 رەت كورسەتىلدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلاعانداي، ەمحانالار جانىنان COVID-19 جانە پنەۆمونيا بەلگىلەرى بار پاتسيەنتتەردى باقىلاۋ ءۇشىن، سونداي-اق مەديتسينالىق كومەكتىڭ بارىنشا قول جەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جانە  اسقىنۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ستاتسيوناردا ەمدەلىپ شىققان پاتسيەنتتەردى باقىلاۋ ءۇشىن ءموبيلدى بريگادالار (فەلدشەرلىك نەمەسە دارىگەرلىك) قۇرىلادى. بۇدان باسقا، ءموبيلدى بريگادالار سوزىلمالى اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەرگە ۇيدە قىزمەت كورسەتەدى، جۇكتى ايەلدەر مەن بالالارعا كورسەتىمدەر بويىنشا پاتروناج جۇرگىزەدى، - دەپ جازادى Egemen.kz

ء"بىز جەرگىلىكتى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىمەن تىعىز بايلانىستامىز.  مەديتسينالىق مەكەمەلەر وزدەرىنە جۇگىنگەن ءاربىر تۇرعىنعا بارىنشا كومەكتەسەدى. ءموبيلدى بريگادالار جرۆي/كۆي/تۇماۋ/پنەۆمونيا بەلگىلەرى پايدا بولعان كەزدە پاتسيەنتتەرگە ۇيگە بارىپ، پتر-تەستكە جاعىندى (ماتەريال) الادى، سونداي-اق دياگنوز قويۋ ءۇشىن مەديتسينالىق تەكسەرۋ جۇرگىزەدى.

تۇرعىندار ءۇشىن بۇل قىزمەت تەگىن.بولادى. ول ءۇشىن ەمحانالارعا الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى تولەيدى. ەسەپ بويىنشا، ءموبيلدى بريگادانىڭ ءبىر رەت شىعۋى ءۇشىن بەلگىلەنگەن تاريف 5 400 تەڭگەنى قۇرايدى. ءموبيلدى بريگادانىڭ قىزمەتكەرلەرى جەكە قورعانىس قۇرالدارىمەن، پۋلسوكسيمەترلەرمەن جانە باسقا دا قاجەتتى كومەك كورسەتۋ جانە سول جەردە كەڭەس بەرۋ قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى"، دەپ اتاپ ءوتتى "الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى" كەاق نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار