ۇكىمەت • 27 ماۋسىم، 2020

داۋرەن اباەۆ پرەزيدەنتتىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى سالاسىنداعى سىيلىقتارى مەن گرانتتارىن تابىستادى

89 رەت كورسەتىلدى

سالتاناتتى شارا بارىسىندا پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى داۋرەن اباەۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ باق قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاۋىن وقىدى. بۇل تۋرالى Akorda.kz-كە سىلتەمە جاساي وتىرىپ Egemen.kz حابارلايدى.

"سىزدەردىڭ جازعان ءاربىر ماقالالارىڭىزدا، دايىنداعان سيۋجەتتەرىڭىزدە ەلدىڭ مۇڭى مەن مۇقتاجى، ويى مەن پىكىرى، تالابى مەن تىلەگى، قوعام دامۋىنىڭ تىنىسى ايقىن كورىنىس تاۋىپ وتىر. ويتكەنى جۇمىس بارىسىندا جۇرتپەن ەتەنە ارالاسىپ، «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋعا زور ەڭبەك سىڭىردىڭىزدەر. سونىمەن قاتار كاسىبي بىلىكتىلىكتەرىڭىز ارقىلى مەملەكەتىمىزدىڭ كوش باسىنداعى وركەنيەتتى ەلدەردىڭ قاتارىنا قوسىلۋى ءۇشىن ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر"، – دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.

قاسىم-جومارت توقاەۆ ءوز قۇتتىقتاۋىندا پاندەميا كەزىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ، قۇقىق قورعاۋ سالالارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن ءبىر قاتاردا تىنىمسىز جۇمىس ىستەگەن جۋرناليستەردىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ وتكەن. ونان سوڭ داۋرەن اباەۆ پرەزيدەنت سىيلىعى مەن گرانتىنىڭ يەگەرلەرىن، العىسىن العان شىعارماشىلىق ۇجىمداردى قۇتتىقتادى.

 

مەملەكەت باسشىسىنىڭ العىس حاتتارى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنە جىبەرىلدى. اتالعان ماراپاتتار ءار ايماقتان ۇزدىك دەپ تانىلعان جۋرناليستەرگە سالتاناتتى تۇردە تابىس ەتىلەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار