قوعام • 25 ماۋسىم، 2020

ەرتەڭ بەيسەن قۇرانبەك اتىنداعى "جىگەر" سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى انىقتالادى

72 رەت كورسەتىلدى

ەرتەڭ ساعات 9.00-دە، اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى ايدا بالاەۆانىڭ قاتىسۋىمەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي ونلاين-مارافون وتەدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ءىس-شارا اياسىندا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن وكىلدەرىنە "اقپارات سالاسىنىڭ ۇزدىگى" توسبەلگىلەرى مەن قۇرمەت گراموتالارىن تابىستاۋ وتەدى.

جاس جۋرناليستەردى قولداۋ جانە ولاردىڭ قىزمەتىن ىنتالاندىرۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك ماڭىزدى تاقىرىپتارمەن اينالىساتىن باق-تىڭ جۇمىسى اياسىندا بەلگىلى قازاقستاندىق جۋرناليست، تەلەجۇرگىزۋشى، قوعام قايراتكەرى بەيسەن قۇرانبەك اتىنداعى "جىگەر" جۋرناليستيكالىق سىيلىعى لاۋرەاتتارىنىڭ ەسىمدەرى بەلگىلى بولادى.

ەسكە سالا كەتەيىك، بايقاۋدىڭ باستالۋى 2020 جىلدىڭ 26 مامىرىندا جاريالاندى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار