ايماقتار • 22 ماۋسىم، 2020

اقجايىقتان – التايعا، مىڭشۇقىردان – مۇزتاۋعا

213 رەت كورسەتىلدى

اقىن جۇبان مولداعاليەۆتىڭ 100 جىلدىعى قۇرمەتىنە باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اقجايىق اۋدانىندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تۋريزم ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ەرەكشە جورىق باستالدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اقجايىق اۋدانىندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تۋريزمءى جاقسى دامىعان. اۋدان وقۋشىلارى بۇعان دەيىن دە قيىندىعى ءتۇرلى دارەجەدەگى جورىقتارعا قاتىسىپ، سىننان وتكەن. كوز سۇرىنەتىن توبەسى جوق ميداي جازىق دالانىڭ ۇلاندارى 2015-2017 جىلدارى جوڭعار الاتاۋىنا تاۋ جورىعىن جاساپ، جەرلەستەرىن تاڭ قالدىرىپ ەدى. بيىل ايگىلى اقىن جەرلەسى جۇبان مولداعاليەۆتىڭ عاسىرلىق مەرەيتويىنا وراي تاعى ءبىر ەرەكشە ساپاردىڭ تۇساۋى كەسىلدى.

"بۇل جورىعىمىزدى جۇباننىڭ كىندىك قانى تامعان مىڭشۇقىر قونىسىنان باستادىق. اقىننىڭ بەينەسى سالىنعان كىلەمشە بىزبەن بىرگە ورال، نۇر-سۇلتان، ودان ءارى التاي تاۋىنىڭ قاسيەتتى بيىگى 4506 مەترلىك مۇزتاۋ شىڭىنا شىعادى. جۇرگەن جەرىمىزدە جەرگىلىكتى تۋريزم ورتالىقتارىمەن بىرگە اقىندى ەسكە الىپ، شارالار وتكىزەمىز. جورىقتى الماتى قالاسىندا – اقىننىڭ زيراتى باسىندا قورىتىندىلايمىز"، - دەيدى اقجايىق اۋدانىندابالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تۋريزمءى ورتالىعىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن تۋريزم نۇسقاۋشىسى، ماسكەۋ بالالار ءتۋريزمى اكادەمياسىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى قۋانىش اققاليەۆ.

اۋداندىق بالالار تۋريزمءى ورتالىعىنىڭ مۇشەلەرى، تايپاق ورتا مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى مىڭشۇقىرداعى شارادان كەيىن اۋىلدىق وكرۋگ ورتالىعى قاراۋىلتوبە اۋىلىنا دەيىن 60 شاقىرىمدىق دالانى ۆەلوسيپەدپەن ءجۇرىپ ءوتتى. ءسويتىپ، اقىن سۋرەتى بەينەلەنگەن كىلەمشەنى "الپىلىك 3ا" ساناتىنا جاتاتىن تاۋ جورىعىنا اتتانعالى وتىرعان قۋانىش ىزىمعالي ۇلىنا تابىس ەتتى. شاراعا قاتىسقان جەرگىلىكتى اقىن ساعىنتاي بيسەنعاليەۆ الىس ساپارعا اتتانعالى تۇرعان تاۋشىعا اقجول تىلەپ، ولەڭ شۋماقتارىن ارنادى. قۋانىش اققاليەۆ ورال قالاسىنان ماۋسىمنىڭ 24-ءى كۇنى اتتانباق.

د

 

باتىس قازاقستان

سوڭعى جاڭالىقتار

ورال قوقىس استىندا قالۋى مۇمكىن

ايماقتار • بۇگىن، 16:47

دوللار قايتا قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار