قوعام • 20 ماۋسىم، 2020

نۇر-سۇلتاندا ادام كوپ جينالاتىن ورىنداردا دەزينفەكتسيا جاسالىپ جاتىر

167 رەت كورسەتىلدى

ەلوردادا ساياباقتار، باقتار، جاعالاۋلار، بازارلار، ساۋدا ورىندارى، سوو/تد جانە ت.ب. جەرلەردەدەزينفەكتسيا جاسالادى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

قالالىق قىزمەتكەرلەرمەن بىرگە دەزينفەكتسيالاۋعا اسكەري قىزمەتشىلەر دە قاتىسادى.

دەزينفەكتسيالاۋ جۇمىستارى جاياۋ تارتىپتە دە، ارنايى ماشينالارمەن بۇركۋ ارقىلى دا جۇرگىزىلەدى. قالالىق سانيتارلىق دارىگەر جاننا پراليەۆانىڭ قاۋلىسىنا سايكەس، سوو، بازارلار، تد جانە باسقا دا ادام كوپ جينالاتىن ورىندادىڭ باسشىلارى دەزينفەكتسيا جۇرگىزۋى ءتيىس.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 20-21 ماۋسىمدا ادام ومىرىنە اسا قاجەت ءدارىحانالار مەن ازىق- ت ۇلىك دۇكەندەرى سەكىلدى وبەكتىلەردەن (جۇمىس كەستەسى ساعات 10-نان 17-گە دەيىن) باسقا ، بارلىق كاسىپورىنداردىڭ جۇمىسى جانە قوعامدىق كولىك قوزعالىسى توقتاتىلدى.

سونداي-اق بارلىق قوعامدىق ورىندار: ساياباقتار، باقتار، جاعالاۋلار، جاعاجايلار جانە باسقا دا ادامدار كوپ جينالاتىن ورىندار جابىلادى. 20-21 ماۋسىمدا ادامداردىڭ قالا بويىنشا تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىپ- تۇرۋى شەكتەلگەن، تەك جەكە اۆتوكولىكپەن جۇمىس ورنىنا دەيىن (قىزمەت ەتۋگە رۇقساتى بار جاعدايدا) بارۋعا، جاقىن ماڭداعى ءدارىحانالار مەن ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرىنە شىعۋعا، مەديتسينالىق قىزمەت الۋعا عانا مۇمكىندىك بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءالتىنساريننىڭ ادامي بولمىسى

رۋحانيات • بۇگىن، 00:01

ۋاقىت جاراتقان ۇلى جىر

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار