ايماقتار • 27 مامىر، 2020

ماقتاارالدا بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ جىلجىمالى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلۋدا

9 رەت كورسەتىلدى

ماقتاارال اۋدانىندا بۇگىندە قۇرىلىس قارقىن العان. ياعني قۇرىلىس سالاسى ماماندارىنا سۇرانىس بار.

وسى ورايدا اۋداندا بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ جىلجىمالى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلۋدا. شارانىڭ ماقساتى – توپان سۋدان زارداپ شەككەن اۋىلداردىڭ تۇرعىندارىنا ارنالىپ مىرزاكەنت كەنتىنىڭ شىعىس جاق بەتىندە سالىنىپ جاتقان جاڭا شاعىن اۋدانداعى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا قاجەتتى  جۇمىسشىلاردى تارتۋ.

اۋداندىق جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى  2 كەنت جانە 9 اۋىلدىق وكرۋگتى ارالاپ، تۇرعىندارعا بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنۋدا.  جىلجىمالى جارمەڭكە بارىسىندا 32 مەردىگەر مەكەمەگە قاجەتتى ءارتۇرلى جۇمىس ۇسىنىلۋدا.  جۇمىسشىلارعا جالاقى كەلىسىم تۇرىندە تولەنەتىن بولادى.

ماسەلەن، قابىرعا ءورۋدىڭ ءبىر شارشى مەترى 7 مىڭ تەڭگە،  شاتىر جابۋ 1.5- 2 مىڭ تەڭگە اراسىندا، سەيموبەلدەۋ قۇيۋدىڭ شارشى مەترى 1.5 مىڭ تەڭگە شاماسىندا تولەنەدى.  ماقتاارال اۋداندىق حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى جاقسىبەك توقبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جىلجىمالى جارمەڭكە الداعى ۋاقىتتا دا وتكىزىلەتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار