رۋحانيات • 23 ءساۋىر، 2020

ەلوردادا العاشقى تەاتر راديوسى ەفيرگە شىقتى

85 رەت كورسەتىلدى

كارانتين تارتىبىندە باس قالا تۇرعىندارىنىڭ تەاترعا بارۋ تىلەگى ۇلكەن ارمانعا اينالىپ وتىر. كورەرمەنىنەن كوز جازىپ قالعان تەاتر ۇجىمدارى دا ءدال سونداي ساعىنىش قۇشاعىندا.

ارتىستەر مەن كورەرمەن اراسىنا كوپىر بولۋدى كوكسەگەن م.گوركي اتىنداعى اكادەميالىق ورىس دراما تەاترى ۇجىمى ەلوردادا تۇڭعىش رەت  تەاتر تاقىرىبىنان حابار تاراتاتىن GORKY FM ونلاين راديو تولقىنىن ىسكە قوستى. جوبا اۆتورى جانە يدەيانى جۇزەگە اسىرۋشى – تەاتر اكتەرى سەرگەي ماشتاكوۆ.  

راديو حرونومەترى ەكى ساعاتتىق تۇشىمدى باعدارلاماسىمەن اپتاسىنا ەكى رەت تىكەلەي ەفيردە تىڭدارماندارىن قۋانتاتىن بولادى. سونىڭ ارقاسىندا تەاترسۇيەر قاۋىم كوكەيىندە جۇرگەن ساۋالدارىن سۇيىكتى اكتەرلەرىنە جولداپ قانا قويماي، ونەر جايلى قىزىقتى اڭگىمە وربىتۋگە دە مول مۇمكىندىك الىپ وتىر. ودان بولەك كورەرمەن الدىن الا كورسەتىلگەن كەستە بويىنشا http://gotheatre.radio12345.com سىلتەمەسىنە ءوتىپ، تەاتر رەپەرتۋارىنداعى ۇزدىك سپەكتاكلدەرمەن قاتار، ارحيۆتە ساقتالعان ەسكى قويىلىمداردى دا ونلاين تىڭداي الادى. ساحنا مايتالماندارىنىڭ كارانتين ۋاقىتىنداعى شىعارماشىلىق جاڭالىقتارى دا تەاتر ونەرى جانكۇيەرلەرى نازارىنان تىس قالمايدى. قىزىقتى سۇحباتتار مەن ءتۇرلى ۆيكتورينالار كورەرمەن قاۋىمنىڭ تەاترعا دەگەن ساعىنىشىن باسۋعا سەپتەسەتىندىگىن تەاتر باسشىلارى زور سەنىممەن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اينالما جولدىڭ ازابى

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار