سپورت • 02 ءساۋىر، 2020

نىسانا كوزدەۋدەن الەم چەمپيوناتى وتپەيتىن بولدى

5 رەتكورسەتىلدى

سپورتتىق اتۋدان حالىقارالىق فەدەراتسيا COVID-19 ىندەتىنە بايلانىستى نىسانا كوزدەۋ جانە ستەند اتۋدان وتەتىن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىن كەيىنگە شەگەردى دەپ جازادى Olympic.kz.

جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەمدىك سىن 11-19 شىلدە ارالىعىندا گەرمانيانىڭ زۋل قالاسىندا ءوتۋى ءتيىس بولاتىن. سونىمەن قاتار 2-9 ماۋسىم كۇندەرى ميۋنحەن (گەرمانيا) قالاسىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان نىسانا كوزدەۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭى دە بەلگىسىز مەرزىمگە اۋىستىرىلدى. 

ال مامىر ايىندا ءۇندىستاندا ءوتۋى ءتيىس نىسانا كوزدەۋ مەن ستەند اتۋدان الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىن اۋىستىرۋ تۋرالى مالىمدەمە ءالى شىققان جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار

عاسىر زۇلماتى

قوعام • كەشە

قۇردىم (تورتتاعان)

ادەبيەت • كەشە

جاڭا فورماتتاعى جىر كەشى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار