اباي • 01 ءساۋىر، 2020

ابايدىڭ ءانىن شىرقادى

55 رەتكورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ جاستارى، «جاڭعىرۋ جولى» رەسپۋبليكالىق جاستار قوزعالاسىنىڭ ەلوردالىق شتابى #بىزۇيدەمىز #مىدوما چەللەندجىن قولداۋ ماقساتىندا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعىنا وراي «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ورىندادى.

بۇل ەستافەتا ارقىلى جاستار قازاقستاندىقتاردى كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنا وراي ەلىمىزدە جاريالانعان كارانتين مەن توتەنشە جاعداي كەزىندە ۇيدە وتىرىپ، پايدالى ىسپەن اينالىسۋعا ۇندەيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار