قازاقستان • 31 ناۋرىز، 2020

نۇر-سۇلتاندا قار سۋىنىڭ 200 مىڭنان استام تەكشە مەترى سورىلدى

11 رەتكورسەتىلدى

سۋ استىندا قالعان جەرلەردەن سۋدى سورۋ جۇمىستارى اۋا رايىنىڭ جىلىنۋى مەن قاردىڭ ەرۋىنە بايلانىستى جۇرگىزىلۋدە، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

قاردان تازارتۋ جانە ونى شىعارۋ جۇمىستارى نۇر-سۇلتان قالاسىندا تاۋلىك بويى جۇرگىزىلۋدە. ارنايى شتاب قۇرىلىپ، قاردان تازارتۋ جۇمىستارىنىڭ كەشەندى جوسپارى بەكىتىلدى. سۋ استىندا قالعان 37 ورىن انىقتالعان.  ولاردىڭ 7-ءى – الماتى اۋدانىندا، 12-ءسى – بايقوڭىر اۋدانىندا، 13-ءى – ەسىل اۋدانىندا، 5-ءى – سارىارقا اۋدانىندا. ءاربىر نىسان بويىنشا قاجەتتى ماتەريالدار ءبولىنىپ، جاۋاپتى تۇلعالار بەكىتىلدى. جۇمىس، ءبىرىنشى كەزەكتە، قاردان تازارتۋ جانە نوسەرلى كارىزدەردى تازالاۋ ماقساتىندا اتقارىلىپ جاتىر.

قالادا، ونىڭ ىشىندە نۇرسۇلتان نازارباەۆ اۋەجايى مەن «نۇرلى جول» تەمىرجول ۆوكزالى ماڭىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇمىستار قولعا الىندى. «ەرىگەن سۋدى سورۋ قالانىڭ بارلىق كوشەلەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر. اۋلالاردى ارالاۋ جۇمىستارى دا جالعاسۋدا. مۇنداي جۇمىستارعا قالادا 200-دەن استام ماشينا، 20-دان استام موتوپومپا جۇمىلدىرىلعان. وسىلايشا ەلوردا اكىمىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ءتيىستى قىزمەتتەر قالاداعى ورىنداردىڭ جاپپاي سۋ استىندا قالۋىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان شارالاردى قابىلداۋدا»، – دەپ مالىمدەدى «استانا تازالىق» جشس باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى مارسەل ۇزاقوۆ.

ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قازىرگى تاڭدا مايبالىق كولى مەن نۇرا - ەسىل ارناسىنان سۋدى وتكىزۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بەيسەكوۆ كوشەسىندە وزەن ارناسىن كەڭەيتۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتكەن.

سۋ باسۋ ماسەلەلەرى بويىنشا تۇرعىندار نۇر-سۇلتان اكىمدىگىنىڭ iKOMEK 109 بىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنا، «استانا تازالىق» جشس-ءنىڭ (8 7172) 48-43-26 نومىرىنە جانە اۋدان اكىمدىكتەرىنىڭ تەلەفون نومىرلەرىنە حابارلاسا الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار