الەم • 29 ناۋرىز، 2020

قازاقستاندىقتار ليتۆادان ەلگە ورالىپ جاتىر

21 رەتكورسەتىلدى

28 ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ ليتۆاداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۆيلنيۋس، كاۋناس جانە كلايپەدا قالالارىندا وقيتىن 15 قازاقستاندىق ستۋدەنت مينسكىگە، سودان كەيىن نۇر-سۇلتان مەن الماتىعا امان-ەسەن ۇشىپ شىقتى. بۇل تۋرالى ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

اتالعان باعىت «بەلاۆيا» اۋەكومپانياسىمەن ورىندالاتىن، وتانىمىزعا ورالۋدىڭ بىرنەشە باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.

ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنان باستاپ حالىقارالىق اۋە قاتىناستارىنىڭ توقتاتىلعان ۋاقىتىنان بەرى ەلشىلىكتىڭ قولداۋىمەن 50-دەن استام قازاقستاندىق ۇيلەرىنە امان-ەسەن ورالدى. ولاردىڭ اراسىندا ليتۆالىق جوعارعى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر، «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا تاعىلىمدامادان وتكەندەر جانە ت.ب. بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار