قوعام • 26 ناۋرىز، 2020

«استانا وپەرا» كوپ رەت قولدانۋعا بولاتىن ماسكالار تىگۋدە

12 رەت كورسەتىلدى

«استانا وپەرا» كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس ماقساتىندا كوپ رەت قولدانۋعا بولاتىن ماسكالاردى ازىرلەۋگە كىرىستى. باسشىلىق العاشقى پارتيانى UMC كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ ۇلتتىق بالالاردى وڭالتۋ ورتالىعىنا تاپسىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، ول جەردە ءاربىر 25 كۇنى 300-313 بالا 230 اتا-اناسىمەن ەم قابىلداۋدا. بۇل تۋرالى تەاتردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

– «استانا وپەرانىڭ» تىگىن، كوستيۋمەرلىك جانە بۋتافور تسەحتارىنىڭ شەبەرلەرى قاشىقتان جۇمىس جاساۋ تارتىبىنە كوشۋىنە بايلانىستى وزدەرىنىڭ ۇيىندە جەكە تىگىن ماشينالارىمەن ماسكالار تىگۋدە. ولاردىڭ ارقايسىسىنا تەاتر قويماسىنان ماتەريالدار جەتكىزىلدى. ءبىز اق ءتۇستى ماقتا ماتانى، داكەنى پايدالانامىز، سونداي-اق اكىمشىلىك ەنى 7 سانتيمەتر رەزەڭكە ساتىپ الدى. ماسكانىڭ ولشەمى 20 ح 19 سانتيمەتر، ول ماقتا ماتانىڭ ءبىر قاباتى مەن داكەنىڭ التى قاباتىنان تۇرادى. قول جۇمىسى دا ورىن الدى – بۇرمەلەردى سالىپ، ماسكالار ۇتىكتەلدى. ماسكالاردىڭ ءبىر بولىگى مەديتسينالىق ورتالىقتارعا تابىس ەتىلۋىنە قاراماستان، الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس تۇر – ەكى مىڭ مەتر ماتانى وڭدەۋ قاجەت، – دەپ اتاپ ءوتتى «استانا وپەرانىڭ» كوستيۋمدەر بويىنشا اعا تەحنولوگى جانار مومىنوۆا.

وسىلايشا، 5 ساۋىرگە دەيىن تاعى دا 2000 ماسكا تىگۋ جوسپارلانۋدا. بۇدان بولەك، دايىندالعان 200-دەن استام ماسكا تەاتردا جۇمىستارىن جالعاستىرىپ كەلە جاتقان قىزمەتكەرلەرگە تاراتىلدى، ولاردىڭ قاتارىندا سپەكتاكلدەردىڭ تىكەلەي كورسەتىلىمىن جۇزەگە اسىراتىن IT ءبولىمىنىڭ ماماندارى، سونىمەن قاتار كۇزەت قىزمەتى مەن تەاتردىڭ جەدەل شتاب قىزمەتكەرلەرى بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

لوبۋچە شىڭىن باعىندىردى

ايماقتار • بۇگىن، 08:30

عالىمدى كىمدەر دايارلايدى؟

قازاقستان • بۇگىن، 08:23

كاسىپورىنداردا ەكپە الۋ باسەڭ

ايماقتار • بۇگىن، 08:18

ىندەتپەن كۇرەستە ىلگەرىلەۋ بار

ايماقتار • بۇگىن، 08:17

ىشىمدىك – ىندەتتەن دە جامان

قوعام • بۇگىن، 08:02

جەتىسۋدا جەر داۋى نەگە جيىلەدى؟

ايماقتار • بۇگىن، 07:50

ءسىز بىلەسىز بە؟..

ادەبيەت • كەشە

كۇنىكەيدىڭ جازىعى

ادەبيەت • كەشە

كەستەلى ورامال

رۋحانيات • كەشە

ەكى «سارىنىڭ» ايقاسى

كاسىپقوي بوكس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار