حوككەي • 17 ناۋرىز، 2020

قحل پلەي-وفف ويىندارىن ءساۋىر ايىنا دەيىن توقتاتتى

212 رەتكورسەتىلدى

قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسى كوروناۆيرۋستىڭ قاۋپىنە بايلانىستى گاگارين كۋبوگىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىن توقتاتا تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى قحل-ءدىڭ پرەزيدەنتى الەكسەي موروزوۆ مالىمدەدى.

چەمپيونات 10 ساۋىرگە دەيىن توقتاتىلادى. وسى مەرزىمنەن كەيىن پلەي-وففتىڭ وتەتىندىگى جانە قانداي جاعدايدا بولاتىندىعى تۋرالى شەشىم قابىلدانادى. 

ەگەر 10 ساۋىردەن كەيىن شەكتەۋلى شارالار الىنىپ تاستالسا قحل كلۋبتارى ءۇشىن چەمپيوناتتىڭ كەلەسى كەزەڭىنە دايىندىق باستالادى. قحل ويىندارىنىڭ فورماتى مەن ۋاقىتى رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارىندا جاريالانادى. 

ەسكە سالايىق، 16 ناۋرىزدا قحل ءتۋرنيردى ءبىر اپتاعا توقتاتقان بولاتىن. بۇعان دەيىن «بارىس» پەن فيندىك «دجوكەريت» حوككەي كلۋبتارى ماۋسىمداعى پلەي-وفف كەزەڭدەرىنە  قاتىسۋدان باس تارتقان ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار